M
16/11/2020 18:15

Hà Nội: Tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 115/2020 QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (viết tắt là Nghị quyết số 115) về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hà Nội nghiên cứu thực hiện mô hình thử nghiệm dạng sandbox kinh tế đêm Góc nhìn từ những địa phương ngoại thành

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, góp phần huy động tối đa nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhanh và bền vững; cơ cấu lại chi tiêu công theo hướng hợp lý; tăng cường sự hợp tác giữa Thành phố với các tỉnh, thành phố trên cả nước và sự hỗ trợ, hợp tác giữa các quận và huyện trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội sẽ xin cơ chế đặc thù để phát triển huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh trì lên quận vào năm 2020
Thành phố Hà Nội đã và đang huy động tối đa nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhanh và bền vững (Ảnh: NC)

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị quyết số 115: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp nhằm truyền tải tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư về nội dung Nghị quyết và ý nghĩa, tầm quan trọng của các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù trong Nghị quyết đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm được đầy đủ nội dung các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù được quy định trong Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả trên tinh thần đổi mới, cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các cơ chế về quản lý thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng đề án ban hành một số khoản thu phí theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết số115; Triển khai các cơ chế sử dụng các khoản thu theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 115 phục vụ nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai các cơ chế về quản lý chi, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân Thành phố đảm bảo phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ…; Triển khai cơ chế về mức dư nợ vay và sử dụng Quỹ Dự trữ Tài chính Thành phố, xây dựng kế hoạch vay và trả nợ trong dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm, trình Hội đồng nhân dân Thành phố trên cơ sở mức vay và bội chi do Quốc hội quyết định, đảm bảo không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp…

Mai Quý

Nguồn :