Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh:

Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, từ ngày 27/3 đến ngày 5/4, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Sau sắp xếp, thành phố Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã.
Hà Nội: Triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Hà Nội: Niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thành phố Hà Nội có bao nhiêu xã, phường, thị trấn sẽ sáp nhập, việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư được thực hiện như thế nào... đang là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - ông Trần Đình Cảnh đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về những nội dung này.

Dự kiến hoàn thành sắp xếp trong quý 3/2024

Phóng viên: Xin ông cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025, thành phố Hà Nội dự kiến sắp xếp bao nhiêu đơn vị hành chính (ĐVHC)?

Ông Trần Đình Cảnh: Sau khi có Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường vụ, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã rà soát các phương án, tiêu chí để tiến hành đề xuất phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, theo tiêu chí diện tích và dân số, Hà Nội có 173 ĐVHC cấp xã (79 xã, 87 phường, 7 thị trấn) và quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sắp xếp; 12 ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh.

Tuy nhiên, với Hà Nội, việc sắp xếp còn dựa vào các tiêu chí của chính quyền đô thị, yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, dân số, tốc độ phát triển đô thị.... Từ đó, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng phương án cụ thể. 26/26 quận, huyện, thị xã có ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp đã xây dựng phương án trình UBND Thành phố.

Ngày 15/11/2023, UBND Thành phố đã ký ban hành Phương án số 01/PA-UBND tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội, trình Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Với Phương án này, dự kiến tác động đến 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 ĐVHC cấp xã, phường, thị trấn; quận Hoàn Kiếm và 65 ĐVHC cấp xã (6 xã, 58 phường, 1 thị trấn) thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp.

Phương án này đã được báo cáo Bộ Nội vụ. Ngày 21/12/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản cơ bản thống nhất với phương án do UBND Thành phố trình, có điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đến 31/5/2024, thành phố Hà Nội phải hoàn thành đề án, gửi báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thông qua; hoàn thành sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập các ĐVHC này trong quý 3/2024.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri từ ngày 27/3 đến ngày 5/4

Phóng viên: Lộ trình thực hiện việc sắp xếp ĐVHC đến nay đang được thành phố Hà Nội triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Đình Cảnh: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định 54/2018/NĐ-CP, Nghị định 66/2023/NĐ-CP quy định về lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp các ĐVHC, căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ về Phương án sắp xếp ĐVHC của thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ đã hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri, thời gian niêm yết tối thiểu 30 ngày, để tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các xã, phường, thị trấn dự kiến sáp nhập, dự kiến phải sắp xếp.

Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính
Niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến về việc sắp xếp ĐVHC tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

Cùng với đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng hồ sơ, đề án sắp xếp; Sở Nội vụ chủ trì việc tổ chức đấu thầu, mời đơn vị có tư cách pháp nhân, có năng lực, lập hồ sơ cho các đơn vị và Thành phố.

Từ ngày 27/3 đến ngày 5/4, UBND các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri. Sau đó, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. UBND quận, huyện sẽ hoàn thành hồ sơ trình UBND Thành phố, chậm chất là ngày 15/4.

Từ 15/4 đến 30/4, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tập hợp, xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án, báo cáo Ban cán sự Đảng và tập thể UBND Thành phố để xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Sau khi xong nội dung này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ thông qua chủ trương, UBND Thành phố hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét vào ngày 15/5. Tiếp theo, Sở Nội vụ sẽ hoàn thiện hồ sơ để UBND Thành phố trình Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp trên để thông qua.

Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố để phổ biến, quán triệt, hướng dẫn các nội dung này. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn sắp xếp cán bộ chủ chốt, đặc biệt là phương án sắp xếp với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; định hướng sắp xếp cán bộ chủ chốt, cấp trưởng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các chức danh liên quan.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn việc sắp xếp, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản, trụ sở, các thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở vật chất của các địa phương có sắp xếp ĐVHC.

Sở Nội vụ hướng dẫn các quận, huyện, thị xã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó lưu ý tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã đến công tác tại các cơ quan, đơn vị của cấp huyện còn thiếu; điều chuyển cán bộ, công chức ở đơn vị này sang đơn vị khác không chịu tác động của việc sắp xếp; giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ dôi dư gần đến tuổi nghỉ hưu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nghị quyết về chế độ, chính sách hỗ trợ với cán bộ dôi dư sau sắp xếp.

Phóng viên: Xin ông cho biết, hiện nay, các đơn vị đã triển khai niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp ĐVHC như thế nào?

Ông Trần Đình Cảnh: Sau khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ, các quận, huyện đã triển khai rà soát rất nghiêm túc, từ ngày 25/2, đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, điểm sinh hoạt của cộng đồng dân cư theo đúng quy định tại Nghị định 66/NĐ-CP. Trong đó, người tạm trú từ 6 tháng trở lên cũng sẽ được lấy ý kiến.

Đồng thời, các đơn vị cũng nắm bắt sát sao tình hình cử tri, nhân dân trên địa bàn, kịp thời có báo cáo, trao đổi để Sở Nội vụ hướng dẫn. Qua danh sách cử tri được niêm yết trong vòng 30 ngày, người dân kiểm tra thông tin, nếu phát hiện sai sót thì phản ánh ngay để chỉnh sửa hoặc bổ sung kịp thời.

Hà Nội dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính
Cử tri phường Kim Giang xem danh sách cử tri được niêm yết.

Nhập nguyên trạng số lượng cán bộ, công chức

Phóng viên: Ông có thể thông tin cụ thể hơn việc sắp xếp cán bộ, công chức sau sáp nhập sẽ được thực hiện như thế nào?

Ông Trần Đình Cảnh: Đối với công tác cán bộ, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 đã nêu rõ: Khi nhập hai bộ máy, ngoài những cán bộ, công chức chuyển công tác hoặc xin nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân, sẽ nhập nguyên trạng số lượng cán bộ, công chức của hai bên. Công tác cán bộ sẽ giải quyết từng bước theo lộ trình sau 5 năm từ khi quyết định hợp nhất có hiệu lực.

Trong đó, với những vị trí cán bộ chuyên trách của các đơn vị cấp xã phải sắp xếp ĐVHC (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể), Thành phố sẽ có phương án và chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiến hành sắp xếp bảo đảm phù hợp. Các chức danh cấp phó và công chức của 2 đơn vị sáp nhập thì được giữ nguyên, nên những vị trí công việc mà họ đang đảm nhiệm sẽ được tiếp tục, không có gì thay đổi.

Nói chung, không có gì đáng lo ngại về việc cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Phóng viên: Một trong những điều khiến người dân băn khoăn là thay đổi về giấy tờ nhân thân sau khi sáp nhập ĐVHC. Vậy, Thành phố dự kiến giải quyết vấn đề này như thế nào?

Ông Trần Đình Cảnh: Việc giải quyết chuyển đổi giấy tờ, thủ tục hành chính do sắp xếp ĐVHC cấp xã đã được Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố chủ động thực hiện giải quyết cho người dân theo cơ chế Thành phố hỗ trợ toàn bộ. Người dân làm các loại giấy tờ như căn cước công dân, hộ khẩu hay các giấy tờ liên quan… thì sẽ được miễn phí hoàn toàn và trả kết quả nhanh gọn nhất có thể.

Thực tế trước đây trong giai đoạn 1 về sắp xếp ĐVHC cấp xã, các đơn vị đã hỗ trợ người dân theo hướng lực lượng Công an xuống các thôn, tổ dân phố để làm thủ tục chuyển đổi giấy tờ tùy thân cho người dân.

Từ kinh nghiệm đó, trong lần sắp xếp này, đối với toàn bộ giấy tờ thủ tục hành chính do thay đổi địa danh, tên gọi của ĐVHC, Ban chỉ đạo Thành phố sẽ chỉ đạo Công an Thành phố và các cơ quan chuyên môn thành lập các tổ công tác xuống trực tiếp thôn, tổ dân phố để hỗ trợ người dân với mục tiêu nhanh nhất có thể, không bị gián đoạn, tránh phiền hà.

Có thể nói, việc tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của thành phố Hà Nội đã được Ban Chỉ đạo, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rất cụ thể, sâu sát, rõ lộ trình, tiến độ, nội dung và triển khai đồng bộ trên địa bàn Thành phố.

Phóng viên: Công tác tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC được Thành phố thực hiện như thế nào để người dân hiểu và đồng thuận?

Ông Trần Đình Cảnh: Trong thời gian qua có một số trang báo điện tử thông tin chưa đầy đủ, toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quy trình thực hiện phương án sắp xếp ĐVHC, nên có sự hiểu lầm, tạo tâm lý và dư luận không tốt trong cán bộ cơ sở và nhân dân.

Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND Thành phố và Ban chỉ đạo Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ, toàn diện và kịp thời hơn để cán bộ cơ sở và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index bật tăng

Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, VN-Index bật tăng

(LĐTĐ) Hôm nay (12/4), VN-Index bật tăng mạnh trong phiên chiều dưới sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Một số mã đạt mức giá trần như CTG, LPB.
Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung 2.648 biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024.
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024 người lao động có 6 dịp nghỉ lễ, Tết, trong đó lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch là 1 ngày.
Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa chủ trì phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.
Xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông

Xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông

(LĐTĐ) Nhiều học sinh vẫn bất chấp quy định, điều khiển xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đi thành hàng hai, hàng ba trên đường... Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường phối hợp với nhà trường tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông cho học sinh; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
Dự án “Âm thanh của tình anh em” quy tụ 41 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia

Dự án “Âm thanh của tình anh em” quy tụ 41 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia

(LĐTĐ) Với mong muốn chung tay đưa âm nhạc hàn lâm - tinh hoa lịch sử âm nhạc của nhân loại và dân tộc tới gần hơn nữa với công chúng trong nước, cũng như chắp cánh cho những tài năng giao hưởng Việt vươn ra thế giới, ABBANK đồng hành cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức dự án “Âm thanh của tình anh em” (Sounds of Brotherhood).
Giá vàng SJC lại lập đỉnh, tăng lên 85 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC lại lập đỉnh, tăng lên 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Chiều nay (12/4), giá vàng SJC tiếp tục tăng và thiết lập đỉnh mới khi đạt 85 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Quận Tây Hồ nhiều khởi sắc trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Quận Tây Hồ nhiều khởi sắc trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương

Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Huyện Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

Huyện Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Qua triển khai các bước theo quy định, đúng trình tự, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân trong năm 2024 với 189 công dân.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Sẵn sàng cho Lễ hội Bình Đà, Thanh Oai

Sẵn sàng cho Lễ hội Bình Đà, Thanh Oai

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Lễ hội Bình Đà được diễn ra trang trọng, thuận lợi, thành công, hiệu quả, an toàn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương cũng như du khách thập phương đến với lễ hội.
Sửa Luật Thủ đô: Xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với đô thị đặc biệt

Sửa Luật Thủ đô: Xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với đô thị đặc biệt

(LĐTĐ) Hội Luật gia thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Nhiều luật gia đã quan tâm, góp ý các nội dung về tổ chức chính quyền đô thị nhằm hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo cơ chế thực sự vượt trội cho đô thị đặc biệt.
Tập trung giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và nhiều dự án quan trọng ở quận Hoàng Mai

Tập trung giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và nhiều dự án quan trọng ở quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Chiều 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa 4 đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I; phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Xem thêm
Phiên bản di động