M
16/06/2020 20:31

Hà Nội cải thiện, nâng cao Chỉ số Papi trên 8 lĩnh vực

Hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân; quyết tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi ) của Hà Nội trong năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố yêu cầu các cấp ngành Thành phố tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số Papi trên 8 lĩnh vực.

Hà Nội đã giám sát thực hiện gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng đúng quy định
Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
5717 unnamed 1
Hà Nội nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chính nhà nước

Đó là: tổ chức các hoạt động, phương thức phù hợp để người dân được tham gia tích cực và chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương.

Thực hiện đúng, đủ việc công khai, minh bạch trong việc ra quyết định theo quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của người dân; thực hiện giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định những ý kiến của người dân.

Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; tăng cường hiệu quả các phương thức tương tác giữa chính quyền và người dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, KNTC của công dân.

Tích cực kiểm soát tham nhũng trong chính quyền các cấp, trong các dịch vụ công ích, đặc biệt các lĩnh vực thiết yếu tới đời sống dân sinh: Y tế, Giáo dục, tuyển dụng vào cơ quan nhà nước.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chính nhà nước; đặc biệt chú trọng các thủ tục hành chính: chứng thực, xác nhận, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các dịch vụ hành chính cấp xã.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở như: Y tế công lập, Giáo dục bậc tiểu học; cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: điện lưới, nước sạch, giao thông, quản lý rác thải, an ninh trật tự...

Nghiêm túc quản trị môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân hướng tới phát triển bền vững.

Nỗ lực hơn nữa trong quản trị điện tử; hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện tốt trách nhiệm phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Cổng thông tin điện tử của Thành phố; hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng mạng Internet.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ động, linh hoạt trong hình thức kiểm tra, thời gian kiểm tra, phương thức kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; xác định địa bàn ưu tiên quận, huyện, thị xã; chú trọng địa bàn kiểm tra trực tiếp tới tận UBND cấp xã, thôn, tổ dân phố. Xây dựng biểu tiêu chí cụ thể liên quan chỉ số Papi phục vụ công tác kiểm tra tại UBND cấp xã. UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động, tăng cường kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại trong thực hiện chức trách, thực thi công vụ của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nước. UBND cấp huyện sử dụng kết quả kiểm tra và đưa nội dung thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các xã, phường, thị trấn.

T.Vũ

Nguồn :