M
25/08/2020 21:55

Hà Nội: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về "Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại" có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2020 thay thế Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 về "Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Hà Nội luôn thực hiện tốt thông tin đối ngoại
Thông tin đối ngoại: Đã đáp ứng được yêu cầu hội nhập của Thành phố

Quy chế này quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội; trách nhiệm của các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội trong việc quản lý và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan thuộc Thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố.

Theo quy chế, hoạt động thông tin đối ngoại bao gồm thông tin quảng bá ra thế giới về hình ảnh con người, lịch sử, văn hoá của Thủ đô Hà Nội; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của Thành phố phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Thành phố; thông tin tình hình thế giới liên quan đến Thành phố.

1033 unnamed 2
"Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại" có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2020.

Hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố bao gồm thông tin chính thức về Hà Nội; thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, Hà Nội; thông tin tình hình thể giới và Hà Nội và các thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực.

Về nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại, tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tuân thủ pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại. Đảm bảo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của Thành phố nhằm thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, uy tín, hình ảnh, quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế của Việt Nam và Thành phố; bảo vệ bí mật Nhà nước.

Không kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; không kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

Bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời theo đúng định hướng thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cũng như các chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại đã được phê duyệt. Chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại của Thành phố toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn. Kết hợp chặt chẽ thông tin đối nội và thông tin đối ngoại. Tích cực nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, kêu gọi đầu tư, xây dựng và quảng bá hình ảnh Thành phố.

Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đoàn thể trong quá trình quản lý và định hướng tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng, các cấp, các ngành đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, kích động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Thành phố.

Phương Bùi

Nguồn :