M
18/08/2020 15:42

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên có được tham gia bảo hiểm xã hội?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Hương Lan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết: Giám đốc Công ty TNHH một thành viên có được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu được tham gia thì các chế độ như: Ốm đau, thai sản, tử tuất, hưu trí… có được hưởng như người lao động làm việc tại công ty không?

Gần 90.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
Làm thế nào để biết công ty đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?
Mất sổ bảo hiểm, có được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

- Vấn đề chị hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:

Về việc tham gia bảo hiểm xã hội: Theo điểm h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là: “Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương”.

Về tham gia bảo hiểm y tế: Theo khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế số 46/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội, một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức”.

Về tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Điều 43 Luật Việc làm quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau: Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động theo quy định tại khoản 1 nêu trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 nêu trên.

Như vậy, nếu Giám đốc Công ty TNHH một thành viên có hưởng lương thì thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuy nhiên không có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, do đó, không thuộc đối tượng là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà thuộc đối tượng người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại công ty.

Về quyền lợi được hưởng, khi Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đã tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

B.D

Nguồn :