M
17/11/2020 10:29

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025 tổ chức thành công, Huyện ủy Phúc Thọ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội nhằm tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên tới cán bộ, đảng viên Huyện Sóc Sơn chú trọng chăm lo nâng cao đời sống nhân dân Xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh cho biết, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Huyện ủy Phúc Thọ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện.

Qua đó, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống
Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong đó, huyện chú trọng tuyên truyền kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đã được Đại hội thông qua.Các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông nghiệp chất lượng cao, gắn với phát triển làng nghề và du lịch sinh thái.

Đồng thời nâng cao tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, làng nghề, sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Huy động nguồn lực từ thành phố và các nguồn lực khác từng bước đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng các cụm công nghiệp. Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Phát triển sự nghiệp văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch, văn minh, có ý chí và quyết tâm vươn lên. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, trọng tâm là các trường mầm non.

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các khâu đột phá: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao; thực hiện thành công Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tập trung hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt; tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, nhất là kinh tế tư nhân, tăng thu ngân sách của huyện một cách bền vững.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác đánh giá và sử dụng cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực, trách nhiệm tham mưu và thực thi công vụ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, động viên niềm tự hào, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện.

Song song với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, huyện Phúc Thọ cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025. Đặc biệt, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ để báo cáo kết quả Đại hội và xin ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay của huyện Phúc Thọ thời gian qua, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ và thành phố Hà Nội, điều đó được thể hiện rõ nét qua sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, các đồng chí đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vào định hướng và sự phát triển chung của huyện Phúc Thọ.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố. Trong đó, chú trọng thông tin về những điểm mới, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ thông qua việc xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045, đó là: Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Về các chỉ tiêu, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu cụ thể trên 4 nhóm lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 80-85%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75-80%; không còn hộ nghèo, tái nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 100%... Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025./.

Mạnh Quân

Nguồn :