M
08/01/2020 22:42

Chung sức hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 (*)

(LĐTĐ) Sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ hai mươi hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại hội nghị.

chung suc hoan thanh cac chi tieu nhiem vu chinh tri nam 2020 Duy trì nền nếp hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp
chung suc hoan thanh cac chi tieu nhiem vu chinh tri nam 2020 Huyện Sóc Sơn hoàn tất việc xử lý cán bộ liên đới những vi phạm đất rừng
chung suc hoan thanh cac chi tieu nhiem vu chinh tri nam 2020 Gắn phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa

Tại hội nghị, các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung quan trọng. Cụ thể là: (1) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. (2) Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. (3) Chương trình công tác năm 2020 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. (4) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Thành ủy. (5) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (dự thảo lần 1). (6) Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

chung suc hoan thanh cac chi tieu nhiem vu chinh tri nam 2020
Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: NC)

Hội nghị đã có 16 tổng số lượt ý kiến phát biểu trên hội trường (buổi sáng có 12 ý kiến, buổi chiều 4 ý kiến) và 46 ý kiến thảo luận tại 4 tổ rất sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Các ý kiến thể hiện trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đối với các nội dung trình hội nghị, nhất là dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Các đồng chí Tổ trưởng đã tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, báo cáo Ban Chấp hành. Thường trực Thành ủy điều hành hội nghị đã tóm tắt, tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận từng nội dung. Thay mặt Thành ủy, tôi trân trọng và đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thẳng thắn, sâu sắc, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí để tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo; đồng thời, xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019:

Với tinh thần quyết tâm của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm “nước rút” thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã phát huy đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đạt kết quả tích cực, nổi bật là:

(1) Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 97 về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 171 để triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, nội dung và tiến độ từng hạng mục, công việc cần làm.

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19, 39 của Trung ương và Kế hoạch số 70-KH/TU, 72-KH/TU của Thành ủy.

Đến nay, đã thực hiện giảm 59 đầu mối tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy còn 50 tổ chức; các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đầu mối, chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án văn phòng phục vụ chung khi vận hành trụ sở mới của Thành ủy; triển khai thận trọng việc sắp xếp xã, phường và kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với Đề án số 21-ĐA/TU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố có 49 đơn vị đã nâng mức tự chủ...

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp được nâng lên.

(2) Chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Sớm thành lập và triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp (tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban phục vụ). Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy và Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 155-KH/TU.

Chú trọng công tác rà soát nhân sự, đánh giá, phân tích đội ngũ cán bộ cơ sở, bổ sung quy hoạch các cấp; thực hiện sắp xếp và quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ. Quan tâm nắm tình hình, có giải pháp khắc phục những vấn đề phức tạp tại một số xã, phường, thị trấn để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội.

Đối với công tác xây dựng văn kiện, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai rất bài bản, thực hiện hiệu quả Chương trình 20-CTr/TU về nghiên cứu khoa học trọng điểm bảo đảm chất lượng và tiến độ; đến nay đã có 8/8 đề tài thuộc chương trình được nghiệm thu cấp thành phố, cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng văn kiện Đại hội. Chỉ đạo xây dựng Đề cương tổng quát, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, trình Thành ủy, trên cơ sở đó đã chỉ đạo, hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất để trình Hội nghị Thành ủy lần này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy dân chủ, sôi nổi thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo Báo cáo chính trị về chủ đề, phương châm, nội dung Báo cáo, trong đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh những nhận định xác đáng về kết quả đạt được; góp ý, đề xuất các giải pháp đối với những chỉ tiêu, phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn chung, các ý kiến đều khẳng định kết quả Đảng bộ Thành phố đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay rất toàn diện và nhiều kết quả nổi bật, khẳng định Đảng bộ thành phố đã kế thừa, phát huy tốt truyền thống đoàn kết và có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo; sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu rất lớn của các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và nhân dân Thủ đô.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra và bổ sung những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian vừa qua; đề xuất, thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới với tinh thần quyết tâm, phấn đấu xây dựng Thủ đô xứng tầm là địa phương gương mẫu, đi đầu cả nước.

(3) Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại của thành phố. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã phối hợp với Ban Thường vụ 53 tỉnh, thành ủy tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương và thống nhất kế hoạch hợp tác, phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, tặng Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa mỗi tỉnh, thành phố 3 tỷ đồng.

(4) Lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật:

- Công tác tư tưởng, tuyên giáo có nhiều đổi mới: Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô. Việc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng bảo đảm bài bản, khoa học, đồng bộ, tăng cường hình thức trực tuyến, chú trọng xây dựng chương trình hành động của đơn vị. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng: Tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình các tổ chức Đảng trong các tổng công ty sau cổ phần hóa. Triển khai việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Triển khai Chỉ thị 28-CT/TƯ của Ban Bí thư về sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

- Công tác cán bộ tiếp tục đổi mới và có bước đột phá mạnh, nhất là trong công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; duy trì nền nếp công tác đánh giá cán bộ hằng tháng. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đúng các quy trình, quy định về công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp theo quy định; bổ sung 7 đồng chí Thành ủy viên. Tổ chức thành công đợt tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể; xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan quản lý nhà nước thành phố bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

- Công tác nội chính: Chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động kích động, lôi kéo nhân dân tham gia các hoạt động tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ thành phố. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU; đặc biệt đã ban hành Kế hoạch 138-KH/TU thực hiện Quy định số 11-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm túc từ thành phố tới cơ sở; công tác tiếp dân của chính quyền các cấp được thực hiện đúng quy định.

- Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực: Tăng cường đối thoại với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố được quan tâm. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với giới, ngành. 30/30 quận, huyện, thị ủy và 582/584 đảng ủy xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội nghị đối thoại.

- Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; qua đó góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xử lý nghiêm vi phạm và phòng ngừa sai phạm.

- Công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố được quan tâm. Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, hiệu quả hơn trong lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức giám sát, chất vấn và các kỳ họp. UBND các cấp tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tích cực cải cách hành chính. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp. Vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được khẳng định, nâng cao.

(5) Lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại năm 2019: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2019 (GRDP) tăng 7,62%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 270,5 nghìn tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán, tăng hơn 8,9% cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2019 đạt 8,736 tỷ USD cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành và nhân dân triển khai quyết liệt. Đến nay, thành phố đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm); đã có 356/386 xã (chiếm 92,2% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được tăng cường; đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch và tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn.

Văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong các cơ quan thành phố và nơi công cộng ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Thể thao đạt nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu trong nước, quốc tế; giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về chất lượng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; tích cực kiềm chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi; an toàn thực phẩm được tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, còn 0,74%. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thay mặt Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô năm 2019.

chung suc hoan thanh cac chi tieu nhiem vu chinh tri nam 2020
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NC)

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận còn những hạn chế, đó là: Việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở Đảng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy ở một số đơn vị còn chậm. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng, thời gian dài trên địa bàn không được phát hiện xử lý. Tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Công tác bảo đảm trật tự đô thị đã có nhiều chuyển biến nhưng kết quả chưa vững chắc. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đất nông nghiệp còn tái diễn. Vi phạm về trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn nhiều bất cập. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn là vấn đề băn khoăn, bức xúc dư luận...

Thưa các đồng chí!

Về nhiệm vụ năm 2020:

Đây là năm mở đầu thập kỷ mới, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thủ đô: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; cùng với cả nước, Đảng bộ thành phố tổ chức đại hội đảng các cấp. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và Thủ đô văn hiến, anh hùng. Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong củng cố, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Hai là, căn cứ Chương trình công tác và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, bảo đảm khoa học, sát thực, hiệu quả, trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo; triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, bảo đảm cụ thể, khoa học; phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh để phát sinh thành điểm nóng.

Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TU, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, đúng quy định, gắn việc chuẩn bị đại hội với công tác chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị Thành ủy hôm nay để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội năm 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TU Hội nghị Thành ủy lần thứ hai mươi mốt và các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Thành ủy đã đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh hơn nữa trên các mặt lĩnh vực công tác của thành phố. Giữ vững ổn định chính trị xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và môi trường bình yên của Thủ đô.

Năm là, quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tổ chức Tết 2020. Đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Canh Tý gắn với các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố.

Chăm lo thật tốt đời sống nhân dân, trước hết là các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng xa trung tâm, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường quản lý lễ hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, cháy, nổ trong dịp Tết; chuẩn bị nguồn cung thực phẩm dồi dào phục vụ nhu cầu của nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, đẩy giá, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chuẩn bị các điều kiện ra quân sản xuất đầu năm và Tết trồng cây; phân công các lực lượng chức năng trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết công việc đột xuất, không để ảnh hưởng đến tình hình địa phương, đơn vị.

Thưa các đồng chí!

Với tinh thần quyết tâm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, Thành ủy tin tưởng, trong năm mới 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, thay mặt Thành ủy, xin chúc toàn thể các đồng chí đại biểu cùng gia đình và đồng bào Thủ đô sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin chân thành cảm ơn!

(*) Tiêu đề là của Báo Lao động Thủ đô

Nguồn :