M
12/10/2020 19:52

Chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 12/10, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã tham luận tại Đại hội về chủ đề góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy tiềm năng để xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; thể hiện tính kế thừa và phát triển về tư tưởng, lý luận của Đảng ta; phản ánh được khát vọng, tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn tham luận tại đại hội

Báo cáo chính trị đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Đặc biệt, chủ đề Đại hội đã thể hiện được toàn cảnh khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và thể nguyện mong muốn của nhân dân trong việc xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, giàu mạnh.

Đóng góp vào dự thảo văn kiện, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề cập đến nhiều nội dung, trong đó đề xuất tìm ra giải pháp giám sát việc phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đảm bảo tỷ lệ đề ra,

Hiện nay, nước ta đang chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, do vậy cần có những đánh giá hiệu quả của mô hình này Nhấn mạnh việc hiện nay Đảng, Nhà nước đã xác định nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được coi là then chốt, quốc sách hàng đầu, khó phân định.

Do đó cần đặt giáo dục và đào tạo lên làm mục tiêu hàng đầu để đầu tư phát triển thật sự nhằm đào tạo nguồn nhân lực có năng lực trình độ chuyên môn cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là yếu tố quyết định nhất đem lại sự phát triển, thịnh vượng của đất nước và làm thay đổi căn bản trình độ dân trí.

Đóng góp vào các nội dung cụ thể về hoàn thiện từng cơ quan, bộ máy nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn toàn nhất trí với các định hướng về đổi mới tổ chức và hoạt động Quốc hội đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Đại học Quốc gia cũng đề xuất nghiên cứu thủ tục dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội và điều kiện trở thành ứng cử viên và trở thành đại biểu Quốc hội, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bầu cử, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Mai Quý

Nguồn :