Viết tiếp bài “Gần 900 lao động Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy bị nợ lương”

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

(LĐTĐ) Như Lao động Thủ đô có bài phản ánh, các doanh nghiệp ngành Thủy lợi ở Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, công nhân lao động bị nợ lương. Một trong những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ hiện nay là về việc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các doanh nghiệp.
Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

Đề xuất điều chỉnh phương án đặt hàng cho phù hợp

Theo báo cáo số 188/BCLS:NN&PTNT-TC ngày 22/6/2021 của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về việc đề xuất nguyên tắc để xác định dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội: Căn cứ các quy định của Trung ương, các nguyên tắc để xác định dự toán kinh phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ năm 2017 đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, liên Sở đã đề xuất với Thành phố nguyên tắc xác định dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công tịch thủy lại năm 2021 đối với các công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố.

Cụ thể: Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, đề xuất Thành phố cho phép tạm thời tiếp tục sử dụng đơn giá tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Thành phố về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm cơ sở lập dự toán đặt hàng dịch vụ lĩnh vực thủy lợi năm 2021.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

Ông Nguyễn Văn Quang - Tổ trưởng tổ Công đoàn Đội thủy nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy): "Đời sống của công nhân lao động ngành thủy nông chúng tôi vốn đã vất vả, nguy hiểm, lương đã thấp, không có phụ cấp độc hại lại còn bị chậm lương. Đề nghị các Sở, ngành thành phố Hà Nội sớm có giải pháp tổng thể để giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định trở lại, công nhân lao động được nhận tiền lương để duy trì cuộc sống khi mà dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp".

Đối với phần kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ phần chênh lệch giữa kinh phí theo đơn giá tưới tiêu và kinh phí theo giá dịch vụ công ích thuỷ lợi (không tính phần diện tích bàn giao về các Hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 và việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Thành phố).

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí chênh lệch tiền lương và các khoản trích theo lương giữa mức lương cơ sở tại thời điểm hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 382019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ so với mức lương cơ sở tại thời điểm xây dựng đơn giá tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 theo hệ số lượng và số lao động thực tế tại thời điểm 1/1/2021. Đồng thời hỗ trợ tiền điện thực tế vượt so với chi phí tiền điện đã tính tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND theo diện tích thực tế quyết toán. Trường hợp, chính sách Nhà nước có thay đổi, định mức, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định thì các công ty báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thành phố xem xét cho phép điều chỉnh phương án đặt hàng cho phù hợp.

Với đề xuất nêu trên của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, phối hợp Sở Tư pháp, thống nhất tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phổ theo đúng quy định pháp luật...

Cơ quan chức năng đang trình phương án giải quyết

Theo liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính, về giá làm cơ sở để đặt hàng: Ngày 10/1/2019, Thành phố ban hành Quyết định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố (hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2019). Nếu thực hiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo mức giá quy định thì các doanh nghiệp thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, doanh thu tính theo mức giá quy định dự kiến khoảng 329 tỷ đồng. Trong khi đó dự tính một số khoản chi phi chính thực tế phải chi để đảm bảo hoạt động cung ứng sản phẩm, phẩm dịch vụ đã lên đến 517 tỷ đồng như: Chi phí cho người lao động khoảng 276 tỷ đồng, chi phí điện năng khoảng 112 tỷ đồng, trả chi phí tạo nguồn cho hợp tác xã khoảng 58 tỷ đồng, sửa chữa thường xuyên hệ thống công trình thủy lợi khoảng 71 tỷ đồng…

Về các khoản hỗ trợ, liên Sở đã đề xuất nguyên tắc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 tại báo cáo số 91/BCLS NN&PTNT-TC ngày 1/4/20/21. Trong đó, đề xuất nguyên tắc xây dựng dự toán nghiệp kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 tạm thời tương tự như phương án đặt hàng vụ Xuân năm 2020 trình Thành phố và được Thành phố chấp thuận ngày 15/4/2021. Tuy nhiên, các nội dung đề xuất của liên Sở tại báo cáo số 91 nêu trên chưa được Thành phố chấp thuận.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!
Ông Đặng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội: “Trong tuần này chúng tôi sẽ cùng các Sở, ngành tham mưu cho Thành phố để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thủy lợi".

Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính đề xuất: Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: “Tổ chức khai thác công trình thủy lại làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phần kinh phi sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi được nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản hỗ trợ kinh phí bảo trì và các khoản hỗ trợ tài chính khác theo quy định của pháp luật căn vi vào khả năng ngân sách từng cấp Việc cấp phát và thanh quyết toán các khoản hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thủy lợi, liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính kính để nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận nguyên tắc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. Cụ thể gồm: Kinh phí theo đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Kinh phí hỗ trợ phần chênh lệch giữa kinh phí theo đơn giá tưới, tiêu và kinh phí theo giá dịch vụ công ích thuỷ lợi (không bao gồm phần diện tích của các hợp tác xã tự bơm tưới, tiêu bàn giao về về công ty quản lý.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!
Công nhân lao động ngành Thủy lợi làm việc rất vất vả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án giá chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. Sau khi giá sản phẩm, dịch vụ thuy lợi được ban hành chính thừa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu bảo cáo Thành phố xem xét, chỉ đạo”, báo cáo của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính nêu…

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết: “Trong tuần này chúng tôi sẽ cùng các Sở, ngành tham mưu cho Thành phố để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thủy lợi. Để chung tay tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì chính các doanh nghiệp phải cùng đồng hành và sớm có phương án giá gửi Sở. Hiện tại, chúng tôi mới nhận được phương án của Công ty Sông Nhuệ và Công ty Sông Đáy”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

(LĐTĐ) Không giao hàng đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) ...
Lan tỏa yêu thương tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lan tỏa yêu thương tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng 5/8, Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã đến thăm, tặng quà cho các đoàn viên và công nhân lao ...
Ngày 6/8, Hà Nội nắng nóng gay gắt

Ngày 6/8, Hà Nội nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong những ngày qua ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng ...
Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

(LĐTĐ) Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp ...
300 doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN Online Sale Day 2021

300 doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN Online Sale Day 2021

(LĐTĐ) Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN 2021 - ASEAN Online Sale Day 2021 sẽ chính thức diễn ra từ 0h00 ngày 8/8/2021 và kéo dài đến ...
Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian đóng cửa phòng dịch

Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian đóng cửa phòng dịch

(LĐTĐ) Để mở trở lại đối với các chợ tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19, Bộ Công Thương lưu ý, 100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, ...
Hà Nội: Đẩy nhanh triển khai phương án "vắc xin về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó"

Hà Nội: Đẩy nhanh triển khai phương án "vắc xin về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó"

(LĐTĐ) Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ...

Tin khác

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

(LĐTĐ) Không giao hàng đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) còn chưa chịu hoàn trả tiền cọc theo cam kết cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng điện Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng). Sự việc trên đã khiến Cty Huy Hoàng gánh chịu nhiều thiệt hại và phải cầu cứu cơ quan chức năng.
Mua Shophouse của Hải Phát chỉ phát... bực!

Mua Shophouse của Hải Phát chỉ phát... bực!

(LĐTĐ) Cứ tưởng mua Shophouse của Hải Phát ở Vạn Phúc nơi được tụng ca là “Phố Wall” của Việt Nam thì dẫu ở hay làm ăn buôn bán sẽ phát như tên của chủ đầu tư Hải Phát, nào ngờ phát gì không phát mà chỉ thấy phát... bực.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Quản lý chặt chẽ đội ngũ tài xế mô tô công nghệ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Quản lý chặt chẽ đội ngũ tài xế mô tô công nghệ

(LĐTĐ) Lo ngại xảy ra tình trạng hoạt động xe công nghệ được lưu hành trong thời gian giãn cách sẽ khó kiểm soát dịch bệnh, phát sinh hiện tượng tiêu cực, Sở Giao thông vận tải Hà Nội khẳng định việc quản lý tài xế xe mô tô công nghệ rất chặt chẽ...
Khổ sở vì "đợi chờ" sổ đỏ đến bao giờ?

Khổ sở vì "đợi chờ" sổ đỏ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Ở ổn định hàng chục năm, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, tuy nhiên nhiều hộ dân ở xóm Xuân Thịnh (xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Không những vậy, những hộ ở đây còn bị “quản thúc” về xây dựng, hạ tầng điện, đường đều phải “tự túc”.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

(LĐTĐ) Liên quan đến những khó khăn trong hoạt động của các đơn vị ngành Thủy lợi Hà Nội (Lao động Thủ đô có loạt bài phản ánh), ngày 23/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Thông báo 461/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về các khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Thành phố.
Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người lao động. Tuy nhiên hơn 2 tháng nay, rất nhiều công nhân tại một số đơn vị ngành Thủy lợi của Thành phố vẫn chưa nhận được lương. Mấu chốt của vấn đề, ngoài sự cố gắng của chủ sử dụng lao động thì các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải "vào cuộc" để tháo gỡ vướng mắc, giúp người lao động sớm nhận được lương.
Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

(LĐTĐ) Qua tìm hiểu, chính việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thủy lợi trên địa bàn Hà Nội đã dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động...
Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

(LĐTĐ) Như Lao động Thủ đô có bài phản ánh, các doanh nghiệp ngành Thủy lợi ở Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, công nhân lao động bị nợ lương. Một trong những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ hiện nay là về việc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các doanh nghiệp.
Kỳ cuối: Nói không với trang thiết bị y tế không an toàn

Kỳ cuối: Nói không với trang thiết bị y tế không an toàn

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khẩu trang, găng tay y tế, dụng cụ xét nghiệm Covid-19 là những trang thiết bị rất quan trọng. Lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều đối tượng đã có hành vi sản xuất trang thiết bị y tế… để đưa ra thị trường nhằm kiếm lời bất hợp pháp.
Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

(LĐTĐ) Hơn 2 tháng nay, người lao động tại Đội thủy nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy), ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội, lay lắt chờ đợi đồng lương chính đáng từ mồ hôi nước mắt của mình. Nợ lương kéo dài khiến đời sống của người lao động rơi vào cùng cực, bế tắc…
Xem thêm
Phiên bản di động