Viết tiếp bài “Gần 900 lao động Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy bị nợ lương”

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

(LĐTĐ) Như Lao động Thủ đô có bài phản ánh, các doanh nghiệp ngành Thủy lợi ở Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, công nhân lao động bị nợ lương. Một trong những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ hiện nay là về việc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các doanh nghiệp.
Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

Đề xuất điều chỉnh phương án đặt hàng cho phù hợp

Theo báo cáo số 188/BCLS:NN&PTNT-TC ngày 22/6/2021 của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về việc đề xuất nguyên tắc để xác định dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội: Căn cứ các quy định của Trung ương, các nguyên tắc để xác định dự toán kinh phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ năm 2017 đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, liên Sở đã đề xuất với Thành phố nguyên tắc xác định dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công tịch thủy lại năm 2021 đối với các công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố.

Cụ thể: Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, đề xuất Thành phố cho phép tạm thời tiếp tục sử dụng đơn giá tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Thành phố về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm cơ sở lập dự toán đặt hàng dịch vụ lĩnh vực thủy lợi năm 2021.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

Ông Nguyễn Văn Quang - Tổ trưởng tổ Công đoàn Đội thủy nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy): "Đời sống của công nhân lao động ngành thủy nông chúng tôi vốn đã vất vả, nguy hiểm, lương đã thấp, không có phụ cấp độc hại lại còn bị chậm lương. Đề nghị các Sở, ngành thành phố Hà Nội sớm có giải pháp tổng thể để giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định trở lại, công nhân lao động được nhận tiền lương để duy trì cuộc sống khi mà dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp".

Đối với phần kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ phần chênh lệch giữa kinh phí theo đơn giá tưới tiêu và kinh phí theo giá dịch vụ công ích thuỷ lợi (không tính phần diện tích bàn giao về các Hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 và việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Thành phố).

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí chênh lệch tiền lương và các khoản trích theo lương giữa mức lương cơ sở tại thời điểm hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 382019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ so với mức lương cơ sở tại thời điểm xây dựng đơn giá tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 theo hệ số lượng và số lao động thực tế tại thời điểm 1/1/2021. Đồng thời hỗ trợ tiền điện thực tế vượt so với chi phí tiền điện đã tính tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND theo diện tích thực tế quyết toán. Trường hợp, chính sách Nhà nước có thay đổi, định mức, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định thì các công ty báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thành phố xem xét cho phép điều chỉnh phương án đặt hàng cho phù hợp.

Với đề xuất nêu trên của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, phối hợp Sở Tư pháp, thống nhất tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phổ theo đúng quy định pháp luật...

Cơ quan chức năng đang trình phương án giải quyết

Theo liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính, về giá làm cơ sở để đặt hàng: Ngày 10/1/2019, Thành phố ban hành Quyết định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố (hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2019). Nếu thực hiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo mức giá quy định thì các doanh nghiệp thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, doanh thu tính theo mức giá quy định dự kiến khoảng 329 tỷ đồng. Trong khi đó dự tính một số khoản chi phi chính thực tế phải chi để đảm bảo hoạt động cung ứng sản phẩm, phẩm dịch vụ đã lên đến 517 tỷ đồng như: Chi phí cho người lao động khoảng 276 tỷ đồng, chi phí điện năng khoảng 112 tỷ đồng, trả chi phí tạo nguồn cho hợp tác xã khoảng 58 tỷ đồng, sửa chữa thường xuyên hệ thống công trình thủy lợi khoảng 71 tỷ đồng…

Về các khoản hỗ trợ, liên Sở đã đề xuất nguyên tắc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 tại báo cáo số 91/BCLS NN&PTNT-TC ngày 1/4/20/21. Trong đó, đề xuất nguyên tắc xây dựng dự toán nghiệp kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 tạm thời tương tự như phương án đặt hàng vụ Xuân năm 2020 trình Thành phố và được Thành phố chấp thuận ngày 15/4/2021. Tuy nhiên, các nội dung đề xuất của liên Sở tại báo cáo số 91 nêu trên chưa được Thành phố chấp thuận.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!
Ông Đặng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội: “Trong tuần này chúng tôi sẽ cùng các Sở, ngành tham mưu cho Thành phố để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thủy lợi".

Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính đề xuất: Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: “Tổ chức khai thác công trình thủy lại làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phần kinh phi sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi được nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản hỗ trợ kinh phí bảo trì và các khoản hỗ trợ tài chính khác theo quy định của pháp luật căn vi vào khả năng ngân sách từng cấp Việc cấp phát và thanh quyết toán các khoản hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thủy lợi, liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính kính để nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận nguyên tắc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. Cụ thể gồm: Kinh phí theo đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Kinh phí hỗ trợ phần chênh lệch giữa kinh phí theo đơn giá tưới, tiêu và kinh phí theo giá dịch vụ công ích thuỷ lợi (không bao gồm phần diện tích của các hợp tác xã tự bơm tưới, tiêu bàn giao về về công ty quản lý.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!
Công nhân lao động ngành Thủy lợi làm việc rất vất vả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án giá chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. Sau khi giá sản phẩm, dịch vụ thuy lợi được ban hành chính thừa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu bảo cáo Thành phố xem xét, chỉ đạo”, báo cáo của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính nêu…

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết: “Trong tuần này chúng tôi sẽ cùng các Sở, ngành tham mưu cho Thành phố để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thủy lợi. Để chung tay tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì chính các doanh nghiệp phải cùng đồng hành và sớm có phương án giá gửi Sở. Hiện tại, chúng tôi mới nhận được phương án của Công ty Sông Nhuệ và Công ty Sông Đáy”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế

Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế

(LĐTĐ) Thanh tra Chính phủ đã chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý 7 vụ việc liên quan đến sử dụng ...
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết nhân viên y tế và công nhân lao động

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết nhân viên y tế và công nhân lao động

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, chiều 27/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán ...
Bò giàng- đặc sản miền núi Nghệ An

Bò giàng- đặc sản miền núi Nghệ An

(LĐTĐ) Thịt bò giàng theo đồng bào dân tộc Thái ở Nghệ An có nghĩa là thịt để gác bếp. Bà con ở đây không ai nhớ nguồn gốc của thịt ...
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng dịp Tết Nguyên đán

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi ...
Hà Nội ghi nhận 2.907 F0, cả nước có 15.727 ca nhiễm Covid-19 mới

Hà Nội ghi nhận 2.907 F0, cả nước có 15.727 ca nhiễm Covid-19 mới

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính từ 18 giờ ngày 26/1 đến 18 giờ ngày 27/1, Hà Nội ghi nhận 2.907 ca bệnh ...
Lao động khó khăn được “bay miễn phí” về quê đón Tết

Lao động khó khăn được “bay miễn phí” về quê đón Tết

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 27-28/1, 540 người lao động có hoàn cảnh khó khăn được bay về quê đón Tết trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Hoạt động nằm trong ...
Chăm lo Tết cho người có công, người hoàn cảnh khó khăn

Chăm lo Tết cho người có công, người hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Những ngày này, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, đang thực hiện nhiều chương trình chăm lo, tặng quà Tết cho các gia đình người có công, người có hoàn ...

Tin khác

Điều hòa Casper - chất lượng và bảo hành "không thể chấp nhận được"

Điều hòa Casper - chất lượng và bảo hành "không thể chấp nhận được"

(LĐTĐ) Đó là “than thở" của bà T ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội khi nhắc đến sản phẩm điều hòa Casper mà gia đình bà đã mua và sử dụng mới đây.
Vụ Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc có dấu hiệu trục lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: "Có đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm"

Vụ Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc có dấu hiệu trục lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: "Có đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm"

(LĐTĐ) Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô xung quanh phản ánh Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc (trực thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Bảo Ngọc) thu phí xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 cao hơn mức phí Bộ Y tế quy định, đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm ở nơi chưa được cấp phép, có nguy cơ lây lan dịch bệnh,… Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết “có đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm”.
Cần làm rõ những dấu hiệu trục lợi từ đại dịch Covid-19 của Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc

Cần làm rõ những dấu hiệu trục lợi từ đại dịch Covid-19 của Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc

(LĐTĐ) Gần đây, một số người dân tại Thái Nguyên phản ánh Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc thu phí xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 cao hơn mức phí Bộ Y tế quy định. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm ở nơi chưa được cấp phép.
Chuyện “khó tin” ở Công ty Đấu giá Đông Đô- Kỳ 3: Không muốn chữa "căn bệnh" sai phạm

Chuyện “khó tin” ở Công ty Đấu giá Đông Đô- Kỳ 3: Không muốn chữa "căn bệnh" sai phạm

(LĐTĐ) Không chỉ bị tố “cố ý” đưa thông tin “mập mờ” về tài sản đấu giá, cũng như có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ đấu giá tại phiên đấu giá chiều ngày 19/11/2021. Liên tiếp thời gian qua, Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô đã bị Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hành các kết luận thanh tra và chỉ rõ nhiều vi phạm trong việc thực hiện đấu giá tài sản. Tuy nhiên, đến thời điểm này dường như “căn bệnh” của Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô, người ta vẫn không muốn chữa…
Chuyện “khó tin” ở Công ty Đấu giá Đông Đô- Kỳ 2: Nhiều “chiêu trò” khiến khách hàng uất nghẹn

Chuyện “khó tin” ở Công ty Đấu giá Đông Đô- Kỳ 2: Nhiều “chiêu trò” khiến khách hàng uất nghẹn

(LĐTĐ) Không chỉ bị tố tước quyền tham gia phiên đấu giá của khách hàng trái quy định pháp luật; Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô (Công ty Đấu giá Đông Đô) còn bị tố có dấu hiệu sử dụng nhiều người “lạ mặt” để ngăn cản khách hàng đến phiên đấu giá. Thậm chí, khách hàng còn tố Công ty Đấu giá Đông Đô và đề nghị làm rõ dấu hiệu sai lệch hồ sơ đấu giá tại phiên đấu giá chiều ngày 19/11/2021.
Cần làm rõ việc khách hàng phản ánh Nha khoa Vindental “nói một đằng, làm một nẻo"

Cần làm rõ việc khách hàng phản ánh Nha khoa Vindental “nói một đằng, làm một nẻo"

(LĐTĐ) Mới đây, ông Lành Ánh Dương (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) có đơn phản ánh về việc Nha khoa Vindental (địa chỉ tại Lô 10 - Khu biệt thự đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tư vấn một đằng nhưng thực hiện một nẻo.
Nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương bị tố vì livestream trên Facebook xúc phạm đồng nghiệp

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương bị tố vì livestream trên Facebook xúc phạm đồng nghiệp

(LĐTĐ) Cho rằng bản thân bị một đồng nghiệp, là nghệ sĩ ưu tú Vũ Tùng Dương livestream thóa mạ trên mạng xã hội Facebook, ông Đinh Phú Bình ở Yên Bái đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm hành vi này.
Chuyện "khó tin" ở Công ty Đấu giá Đông Đô -Kỳ 1: Nhận tiền đặt cọc rồi thẳng tay loại khách hàng trước giờ đấu giá

Chuyện "khó tin" ở Công ty Đấu giá Đông Đô -Kỳ 1: Nhận tiền đặt cọc rồi thẳng tay loại khách hàng trước giờ đấu giá

(LĐTĐ) Mọi thủ tục về hồ sơ tham gia đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô tổ chức đã hoàn thành, người mua hồ sơ cũng đã nộp số tiền đặt trước là 4,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, sát thời điểm phiên đấu giá diễn ra, 3 trong số 5 hồ sơ đấu giá bất ngờ bị loại với lý do “không thuộc đối tượng” tham gia. Nhiều khách hàng đặt câu hỏi, phải chăng đây là “mánh khóe” của Công ty tổ chức đấu giá nhằm loại bớt đối thủ cạnh tranh?
Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 3: Tòa sơ thẩm vừa tuyên, nguyên đơn đã làm đơn kháng cáo

Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 3: Tòa sơ thẩm vừa tuyên, nguyên đơn đã làm đơn kháng cáo

(LĐTĐ) Không thuyết phục được Công ty Thái Việt hủy bỏ hợp đồng, ông Trịnh Quang Nam - Giám đốc HTX La Khê đã đại diện bà con HTX khởi kiện ra tòa đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê số 31/2017/CNQSDĐ lập ngày 3/3/2017 tại Văn phòng Công chứng Đại Nam. Tòa án nhân dân quận Hà Đông tuyên án sơ thẩm, đã có người buồn, người vui. Chỉ có điều, những người cứ tưởng phải được hưởng niềm vui thì lại nhận về nỗi buồn.
Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 2: 9124,5 m2 đất mặt đường Lê Trọng Tấn chuyển nhượng giá... 1,5 tỷ đồng

Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 2: 9124,5 m2 đất mặt đường Lê Trọng Tấn chuyển nhượng giá... 1,5 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng ông Vũ Văn Chuyển cũng có trong tay bản “Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê”, nhưng bản hợp đồng ký chưa ráo mực thì rất nhiều bà con HTX La Khê phản đối vụ chuyển nhượng này...
Xem thêm
Phiên bản di động