Các văn kiện cần thể hiện đậm nét tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, Công đoàn

(LĐTĐ) Cần chăm lo nhiều hơn phúc lợi xã hội đối với công nhân, giải quyết từng bước, hiệu quả những nhu cầu thiết yếu về nhà ở, nhà trẻ, chế độ chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa... bảo đảm để công nhân được thụ hưởng lợi ích tương xứng với thành quả đổi mới và công sức đóng góp. Những vấn đề này cần được thể hiện đậm nét hơn trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Lấy ý kiến các tổ chức thành viên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc Cần có chính sách đồng bộ, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều 2/11, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước từ nay đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với hai sự kiện trọng đại - 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nay và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các văn kiện cần thể hiện đậm nét tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, Công đoàn
GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương phát biểu tại Hội nghị

Xác định tầm quan trọng trên, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới, điểm nhấn, trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò, địa vị của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới.

Nội dung dự thảo các văn kiện, nhất là văn kiện trung tâm - Báo cáo chính trị, đề cập đến vấn đề này trên hai khía cạnh: Giai cấp công nhân với tư cách là một bộ phận quan trọng trong nhân dân; Giai cấp công nhân với tư cách là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, có địa vị đặc biệt.

Đáng chú ý ở khía cạnh thứ hai, dự thảo Báo cáo chính trị xác định ba vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết về xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Một là, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, trọng tâm là nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức chính trị, tư tưởng, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hai là, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở, phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Ba là, đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn với ba yêu cầu: Phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động, nhu cầu của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế; Lấy nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể công nhân làm cơ sở cho hoạt động; Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Để hoàn thiện dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII, đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị, nhằm phát triển mạnh mẽ giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; bảo đảm, bảo vệ, phát huy hiệu quả hơn vai trò, địa vị của giai cấp công nhân Việt Nam trước tình hình, nhiệm vụ mới, GS.TS Phùng Hữu Phú đề xuất 5 kiến nghị.

Thứ nhất, các văn kiện Đại hội cần quán triệt và thể hiện đậm nét hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, Công đoàn và tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IX) về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những quan điểm, định hướng rất sâu sắc về vai trò, địa vị của giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về mối quan hệ máu thịt giữa giai cấp công nhân với Đảng, giữa Đảng với giai cấp công nhân.

Những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân cho đến hôm nay và trong giai đoạn sắp tới vẫn là kim chỉ nam về nhận thức và hành động của Đảng, của hệ thống chính trị và bản thân giai cấp công nhân trên con đường phấn đấu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ hai, trong nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, cần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân; xây dựng tư tưởng, lập trường, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật của giai cấp công nhân; chú trọng bồi dưỡng kết nạp những công nhân ưu tú vào Đảng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí thành cán bộ chủ chốt các cấp.

Cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân trong thời kỳ mới; chú trọng giáo dục, tuyên truyền trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, sứ mệnh lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; hình thành nhận thức chung về yêu cầu, trách nhiệm toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội chung tay xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Thứ ba, về nội dung phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mọi mặt của giai cấp công nhân, trực tiếp là quyền làm chủ ở cơ sở. Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để bảo đảm, bảo vệ địa vị, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của giai cấp công nhân, nhất là địa vị về chính trị. Dù làm việc ở loại hình doanh nghiệp nào, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân vẫn là chủ thể chính trị, chủ thể xã hội của một đất nước độc lập, của một thể chế do nhân dân làm chủ.

Cần định hướng và có cơ chế, chính sách bảo đảm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh; đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với công nhân; có chế tài đủ mạnh và kiên quyết xử lý theo pháp luật những hành vi xâm hại quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân.

Thứ tư, để giai cấp công nhân có thể thật sự thực hiện, phát huy địa vị chính trị, kinh tế, xã hội và quyền làm chủ, Đảng, Nhà nước cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư xây dựng giai cấp công nhân về mọi mặt.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ thâm nhập, tác động rất nhanh, toàn diện đến nước ta, ảnh hưởng lớn đến cơ cấu lao động, việc làm, cần đặc biệt chú trọng đào tạo, đào tạo lại lực lượng công nhân theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công nghệ, tác phong công nghiệp, đào tạo công nhân lành nghề, công nhân kỹ thuật theo hướng tri thức hóa công nhân.

"Bên cạnh đó, cần chăm lo nhiều hơn phúc lợi xã hội đối với công nhân, giải quyết từng bước, hiệu quả những nhu cầu thiết yếu về nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, chế độ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa... bảo đảm để công nhân được thụ hưởng lợi ích tương xứng với thành quả đổi mới và công sức đóng góp. Những vấn đề này cần được thể hiện đậm nét hơn trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII", GS.TS Phùng Hữu Phú bày tỏ quan điểm.

Thứ năm, cần nhấn mạnh hơn trong dự thảo văn kiện vai trò, vị trí, mối quan hệ của tổ chức Công đoàn với các tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung, các tổ chức chính trị - xã hội nói riêng, tương thích với vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân. Trên cơ sở đó, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, đồng bộ và có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn vì sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam phát triển toàn diện.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Ngày 27/7, Công an phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết trong quá trình tuần tra phòng chống dịch Covid-19, đã phát hiện cơ sở tẩm quất ...
Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

(LĐTĐ) Nhiều tài xế giao hàng của một hãng xe công nghệ bất ngờ khi bị xử phạt, theo các tài xế, thông báo của lãnh đạo công ty tài xế ...
Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

(LĐTĐ) Ngày 27/7, tại Tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C Khu tái định cư phường Phúc Diễn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, ...
Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

(LĐTĐ) Từ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào ...
Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

(LĐTĐ) "Giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư thoả đáng để mức sống tối thiểu của người dân tăng dần, gắn với mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững và tăng ...
Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

(LĐTĐ) Ndjdk
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

(LĐTĐ) Cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị tại quận Tây Hồ là cần thiết để bảo đảm giãn cách, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến ...

Tin khác

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm chung tay, tiếp sức cho những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, chiều 27/7, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tới thăm, tặng quà hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng" tiếp tục đến với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

"Xe buýt siêu thị 0 đồng" tiếp tục đến với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 27/7, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tiếp tục đến với công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thạch Thất và trong khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
Không ngừng sáng tạo để vượt khó khăn

Không ngừng sáng tạo để vượt khó khăn

(LĐTĐ) Dịch Covid-19, du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các tour du lịch không được thực hiện, dịch vụ lưu trú, điểm đến cũng bị đóng băng, ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Những giải pháp mà Công đoàn Tổng Công ty du lịch Hà Nội cũng như các công đoàn cơ sở thành viên thực hiện trong hai năm qua đã góp phần giảm gánh nặng khó khăn đối với người lao động.
Tình Công đoàn nơi “tâm dịch”

Tình Công đoàn nơi “tâm dịch”

(LĐTĐ) Với mục tiêu tất cả vì đoàn viên, người lao động, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với diễn biến dịch qua từng giai đoạn, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua đại dịch Covid-19.
Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò đồng hành, điểm tựa của người lao động

Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò đồng hành, điểm tựa của người lao động

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là dịch bệnh đã tấn công trực diện vào công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất, cùng với những giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, qua đó khẳng định vị thế Công đoàn đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện “mục tiêu kép”. Để hiểu thêm về hoạt động của các cấp Công đoàn thời gian qua, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Huyện Mê Linh tổ chức hành trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Huyện Mê Linh tổ chức hành trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn Mê Linh đã phối hợp tổ chức hành trình tri ân để thăm, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 2 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” chở các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ những lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Liên đoàn lao động Tân Uyên yêu cầu Công ty Mosfly hỗ trợ người lao động bị nợ lương

Liên đoàn lao động Tân Uyên yêu cầu Công ty Mosfly hỗ trợ người lao động bị nợ lương

(LĐTĐ) Liên đoàn lao động Thị xã Tân Uyên vừa có văn bản hướng dẫn công đoàn Công ty Mosfly hỗ trợ người lao động bị nợ lương và ảnh hưởng do dịch Covid-19, có báo cáo về Liên đoàn.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Mô hình sáng tạo, kịp thời hỗ trợ người lao động

“Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Mô hình sáng tạo, kịp thời hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Sáng 26/7, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đầu tiên do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã lăn bánh đến các địa điểm công nhân lao động đang thực hiện cách ly tập trung để kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu theo nhu cầu của người lao động và hỗ trợ cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên tại huyện Vũ Quang

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên tại huyện Vũ Quang

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên tại Trường Trung học phổ thông Vũ Quang.
Xem thêm
Phiên bản di động