M
11/05/2021 14:14

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Hà Nội, xác định việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, quan trọng của các cấp Công đoàn.

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua

Trong 5 năm qua các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành uỷ, Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện uỷ Phú Xuyên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động huyện.

Công tác tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Công đoàn chủ động triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các hội nghị, đài truyền thanh, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, sân khấu hoá.

Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy, tổ chức học tập các chuyên đề theo từng năm được 5 buổi cho 2.864 lượt cán bộ công đoàn. Các Công đoàn cơ sở phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền các chuyên đề triển khai sâu rộng tới các đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động.

Thông qua việc tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân giỏi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các Công đoàn khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước đã quán triệt nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng Chỉ thị 27-CT/TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác
Công nhân lao động huyện Phú Xuyên hăng say lao động, học tập và làm theo lời Bác (Ảnh minh họa0

Các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cơ quan, đơn vị phát động tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nội dung học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào Nghị quyết, là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ, công chức, viên chức luôn ý thức được trách nhiệm gương mẫu đi đầu, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong, lề lối làm việc, gần gũi, sâu sát cơ sở và tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với tập thể, đồng nghiệp.

Tinh thần góp ý, phê bình và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn được thực hiện; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu cục bộ được thực hiện tốt đối với những việc làm thiết thực phù hợp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” các đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình,theo tinh thần Nghị quyết.

Việc thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”, cuộc vận động “nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã tạo được bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức viên chức, làm tiêu chí để biểu dương, khen thưởng hàng năm...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động từng bước được nâng lên, thể hiện qua ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của các cấp công đoàn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức.

Qua đó, góp phần khắc phục đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Với những việc làm cụ thể, thiết thực của từng tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương của Bác đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng để công nhân viên chức lao động và nhân dân tiếp tục học tập và làm theo…

Theo ông Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp và các chương trình thực hiện Nghị quyết triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cụ thể, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Trang

Nguồn :