M
10/05/2021 08:26

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 1/5/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã xây dựng Kế hoạch triển khai các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng Tiếp tục hoàn thiện chính sách phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, xác định trách nhiệm của các cấp Công đoàn, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động huyện trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng thực sự trong sạch, có phẩm chất, năng lực, trình độ, có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; trung thực, liêm chính, “chí công vô tư”, thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi cản trở, trù dập người chống tham nhũng, tiêu cực…

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, các Chương trình, Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Mỹ Đức và của Công đoàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động tại đơn vị.

Phối hợp đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị; của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức. Hướng dẫn các cá nhân thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị.

H.D

Nguồn :