M
08:56 | 11/07/2018

Huyện ủy Ba Vì:

Tổ chức tổng kết nhiều chỉ thị, Nghị quyết quan trọng

Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 30- CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.  

to chuc tong ket nhieu chi thi nghi quyet quan trong Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính
to chuc tong ket nhieu chi thi nghi quyet quan trong Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm Chương trình 05 của Thành ủy
to chuc tong ket nhieu chi thi nghi quyet quan trong Hà Nội quyết liệt, hiệu quả trong phòng chống tham nhũng
to chuc tong ket nhieu chi thi nghi quyet quan trong Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Theo đó, sau 20 năm thực hiện chỉ thị số 30- CT/TW, với tinh thần nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể, các ngành từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những kết quả quan trọng, tạo những động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế- xã hội của huyện cũng như của các địa phương, đơn vị.

to chuc tong ket nhieu chi thi nghi quyet quan trong
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, chương trình xây dựng nông thôn mớti và công tác dồn điền đổi thửa được đông đảo nhân dân hưởng ứng, nhiều loại cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, tạo những sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa như: sữa, chè, miến dong, khoai lang, gà đồi.... đang từng bước chiếm lĩnh thị trường người tiêu dùng.

Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 4,8%. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện, có 86,7% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 141 làng đạt làng văn hóa, 81% cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, có 83% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Kết quả chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm được nâng lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW và chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Ba Vì, nhận thức của các cấp ủy Đảng chính quyền, của cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có sự chuyển biến tích cực.

to chuc tong ket nhieu chi thi nghi quyet quan trong
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết

Công tác thanh niên từng bước được quan tâm, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Vai trò của cấp ủy Đảng được nâng lên, thể hiện ở sự quan tâm, chú trọng ở công tác phát triển Đảng viên mới và công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên.

Kết quả, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện thể hiện khá toàn diện trên các mặt công tác; tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên tăng từ 58,8% năm 2008 lên 60,5% năm 2018. Số cơ sở đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2018 là 72%; không có tổ chức đoàn trung bình, yếu kém.

Công tác dân vận trong 5 năm qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. Nội dung, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25- NQ/TW đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Nghị quyết 25- NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, tạo niềm tin tưởng trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Nhân dịp tổng kết, đã có 15 tập thể và 15 cá nhân được Huyện ủy Ba Vì khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 16 tập thể và 14 cá nhân được huyện Ba Vì khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Nguồn :