M
15:42 | 02/01/2018

LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm 2017, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực và đã thực hiện hiệu quả công tác này.

tin nhap 20180102150654 Lãnh đạo quận Hoàng Mai lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân
tin nhap 20180102150654 Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn
tin nhap 20180102150654 3 cửa hàng được gắn biển “Kinh doanh trái cây an toàn”
tin nhap 20180102150654 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017

Cụ thể, chỉ trong 10 tháng đầu năm, LĐLĐ quận đã thành lập được 27/22 CĐCS đạt 122% và kết nạp 1438/1400 đoàn viên đạt 102,7% chỉ tiêu được giao (trong đó thành lập 01 Nghiệp đoàn giáo viên Mầm non Mai Động với 63 đoàn viên). LĐLĐ quận đã bàn giao 02 CĐCS với 73 đoàn viên về KCN và chế xuất Hà Nội; tiếp nhận 01 CĐCS với 32 đoàn viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về việc sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Giáo dục quận tổ chức bàn giao và tiếp nhận CĐCS khối trường học về LĐLĐ quận và giải thể Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận theo đúng hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố.

Cũng trong năm 2017, LĐLĐ Quận đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và BCH Quân sự quận tổ chức tập huấn cho 260 cán bộ công đoàn về nghiệp vụ công tác công đoàn và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2017, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS, giúp nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

tin nhap 20180102150654
Một lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS do LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức

Từ những kết quả đã đạt được, bà Lưu Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, trong năm 2018, LĐLĐ quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong đó chú trọng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

LĐLĐ Quận sẽ tham mưu với Ban Chỉ đạo của Quận ủy để thực hiện có hiệu quả Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đặc biệt, LĐLĐ Quận sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của quận khảo sát các doanh nghiệp có đủ điều kiện để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018 mà LĐLĐ Thành phố giao cho.

LĐLĐ Quận cũng sẽ phối hợp với Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, giáo trình tập huấn, đa dạng hóa các hình thức học tập, tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ công đoàn, chú trọng mở rộng các hình thức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các CĐCS, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐCS; phấn đấu trong năm 2018 có 100% cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn quận được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn và trên 90% CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước và 50% trở lên CĐCS các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh.

Nguồn :