M
08:51 | 10/08/2018

Thực hiện các kiến nghị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3518/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố.

tin nhap 20180810083630 Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật
tin nhap 20180810083630 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương đã được ban hành.

Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cơ quan báo, đài của Thành phố bố trí chuyên trang, chuyên mục pháp luật thích hợp, thời lượng phù hợp trong khung giờ vàng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Sở Tư pháp nghiên cứu triển khai tủ sách pháp luật điện tử theo chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, phù hợp với xã, phường, thị trấn để phát huy hiệu quả; tập huấn nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Trước đó, vào quý II/2018, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tư pháp và một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Qua giám sát, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác này. Việc triển khai tuyên truyền có lúc, có nơi còn chưa phù hợp, mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả. Hệ thống tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở còn thiếu và yếu.

Đặc biệt, là chưa có quy định về định mức kinh phí, hướng dẫn về lập dự toán trong dự toán kinh phí đầu năm của từng cấp cho công tác này, trong khi công tác xã hội hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc chi thù lao cho hòa giải viên và chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải chưa được thực hiện đầy đủ,… Do vậy, công văn này là rất cần thiết và kịp thời nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và thực hiện có hiệu quả công tác giáo duc phổ biến pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Hoàng Phúc

Nguồn :