M
15:07 | 24/04/2018

Luôn và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu

Hôm nay 24/4/2018 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong thời điểm mà Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được 11 quốc gia thành viên đặt bút ký và tới đây chỉ cần Quốc hội 6 quốc gia phê chuẩn Hiệp định sẽ có hiệu lực. 

luon va se khang dinh vai tro khong the thieu Hình ảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI
luon va se khang dinh vai tro khong the thieu Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Bên cạnh đó, Đại hội Công đoàn Thành phố lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tinh giản biên chế, gắn với tinh gọn bộ máy của toàn hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết của Đảng.

luon va se khang dinh vai tro khong the thieu
Toàn cảnh Đại hội.

Chính vì thế, ngoài việc đánh giá, kiểm điểm công tác hoạt động của nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng hành động của nhiệm kỳ tới, một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Tổ chức Công đoàn Thủ đô phải làm thế nào để tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Bất luận khi CPTPP có hiệu lực, công nhân lao động có quyền chọn nghiệp đoàn nào họ muốn, song họ vẫn tin tưởng chọn tổ chức công đoàn để tham gia. Đặc biệt, làm thế nào để tiếp tục nâng tầm của tổ chức công đoàn như là cái nôi khởi nguồn của giai cấp công nhân, người lao động, lực lượng tiên phong đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, điện đại hóa đất nước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp - văn minh - xanh - sạch; một lực lượng làm ra gần 60% GDP cho đất nước và GRDP cho Thành phố thì không có tổ chức nào có thể thay thế được. Đây chính là những vấn đề mang tính thời sự và nội hàm mà Công đoàn Thủ đô cần phải tiếp tục chứng minh trong nhiệm kỳ này.

Về vai trò của Công đoàn, Điều 10, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cụ thể hóa Hiến pháp, Luật Công đoàn cũng quy định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.

Phát huy tinh thần của Hiến pháp, của Luật Công đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối kết hợp với UBNDTP Hà Nội và các cấp sở, ngành, bằng sự năng động, sáng tạo trong hoạt động, nhiệm kỳ qua Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Trong đó, không chỉ làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động mà Công đoàn Thủ đô đã phối hợp nhịp nhàng với các cấp chính quyền, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền nên đã góp phần vào ổn định tư tưởng trong công nhân viên chức lao động, nhờ đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Không những thế, với cách làm sáng tạo dựa trên nền tảng tất cả vì công nhân lao động, Công đoàn Thủ đô đã tham mưu cho Thành ủy, phối hợp với UBND và các sở ngành trong việc thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, nhờ đó Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nhà ở cho công nhân gắn với các thiết chế văn hóa đi kèm như nhà văn hóa cho công nhân, trường học cho con em công nhân… Nói một cách ngắn gọn, nhiệm kỳ qua Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Nhiệm kỳ mới, bối cảnh mới, thời cơ mới gắn với những thách thức đan xen, bên cạnh tiếp tục làm tốt những gì đã đạt được, ba trong số những nội dung mới mà Công đoàn Thủ đô hướng tới để tiếp tục khẳng định vị thế chính trị không thể thiếu của mình đó là: Tổ chức duy nhất đại diện cho ý nguyện của giai cấp công nhân; bảo vệ quyền lợi, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề để đáp ứng trước đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại.

Phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động như quy định của Hiến pháp.

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới, tư duy mới, hành động quyết liệt Công đoàn Thủ đô nói chung, mỗi đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động nguyện làm hết sức mình để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

LH

Nguồn :