M
12:16 | 03/02/2019

Hà Nội: Năm 2019, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT là 88,2%

(LĐTĐ) Năm 2019, Thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu: Bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) là 88,2%;tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%.

BHXH, BHYT ngày càng thiết thực với mỗi người, mỗi nhà
Hà Nội: Kịp thời in đổi thẻ BHYT cho người tham gia
Năm 2019: Thay đổi mức đóng BHYT theo hộ gia đình

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Người tham gia giao dịch tại Bộ phận một cửa BHXH Thành phố Hà Nội

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và thu nợ BHXH, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm:

Hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 là 88,2%. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 90% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%.

Quyết liệt thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý sử dụng quỹ BHYT hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT.

Để thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản hướng dẫn.

UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH, Bưu điện thường xuyên cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; rà soát doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp không còn tồn tại, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, rà soát mã quyền lợi hưởng BHYT.

UBND thành phố giao BHXH Thành phố đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

B.D

Nguồn :