M
08:18 | 27/07/2019

Công đoàn Việt Nam

Đổi mới, sáng tạo vì người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước

(LĐTĐ) Trải qua 90 năm lịch sử (28/7/1929-28/7/2019), giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, các thành phần kinh tế, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. 

doi moi sang tao vi nguoi lao dong va su phat trien ben vung cua dat nuoc Gắn biển công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
doi moi sang tao vi nguoi lao dong va su phat trien ben vung cua dat nuoc Mít tinh chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
doi moi sang tao vi nguoi lao dong va su phat trien ben vung cua dat nuoc Sôi nổi các hoạt động chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

Để hiểu thêm về lịch sử hào hùng trong 90 năm qua, cũng như sứ mệnh quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.

doi moi sang tao vi nguoi lao dong va su phat trien ben vung cua dat nuoc
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường

PV: Thưa Chủ tịch, Công đoàn Việt Nam đã trải qua bề dày lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển. Trong tiến trình lịch sử đó, bài học kinh nghiệm nào được đúc rút, để các cấp công đoàn hôm nay tiếp tục kế thừa, phát triển?

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, xuyên suốt 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của hoạt động Công đoàn Việt Nam.

doi moi sang tao vi nguoi lao dong va su phat trien ben vung cua dat nuoc
Đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông đang thao tác trên dây chuyền công nghệ. Ảnh M.Tiến

Bám sát thực tiễn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tổ chức thực hiện sáng tạo chủ trương của Đảng; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời với Đảng định hướng phát triển phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, hình thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động công đoàn. Đó là bài học thứ nhất.

Thứ hai, đó là Công đoàn Việt Nam phải quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tạo sự khác biệt rõ hơn những quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên công đoàn và chưa là đoàn viên công đoàn để tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

Một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện của tổ chức Công đoàn Việt Nam là: Tái cấu trúc chức năng, nhiệm vụ; tái cấu trúc tổ chức, bộ máy; tái cấu trúc nhân lực, nguồn lực; thay đổi cách thức hoạt động phù hợp cơ chế thị trường ở Việt Nam, theo đúng với tư cách tổ chức đại diện người lao động.

Trong đó, các cấp công đoàn Việt Nam phải tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là Chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, tăng cường công tác truyền thông về Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ ba, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Tiến hành đồng bộ cả ba khâu: Tham gia xây dựng chính sách, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ với sự phân công trách nhiệm của từng cấp công đoàn, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động.

Thứ tư, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Coi trọng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm nền tảng cho hoạt động công đoàn, phát huy tính tự giác, tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn của đoàn viên, người lao động.

Thứ năm, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm, đầu tư công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn một cách cơ bản, có chiều sâu, tính lâu dài; thực hiện chính sách động viên hợp lý về vật chất, tinh thần; bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của cán bộ công đoàn.

PV: Trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập, nhất là trước thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam gia nhập CPTPP, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định nhiệm vụ, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam như thế nào, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam thực chất là nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, nhằm phục vụ tốt hơn đoàn viên, người lao động, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đoàn viên với tổ chức, cũng là cơ sở để tập hợp người lao động, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Trước những thách thức và yêu cầu của bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Công đoàn Việt Nam xác định phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Chú trọng đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Song song với đó, các cấp công đoàn cần tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội.

Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn .

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện sống, làm việc, công tác của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.

PV: Với số lượng đoàn viên, người lao động đông, đóng trên địa bàn Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, theo Chủ tịch, các cấp công đoàn Thủ đô cần ưu tiên tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước, bởi Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Hà Nội, không để phát sinh các điểm nóng trong quan hệ lao động là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó có vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Một là, cần chủ động, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, là nhiệm vụ cấp thiết của các cấp công đoàn. Trong đó, mỗi cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn cần nhận thức đầy đủ, đúng mức, thể hiện quyết tâm cao, tinh thần tiến công và chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy lợi thế thành viên trong hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Không ngừng mở rộng tổ chức Công đoàn, đảm bảo tập hợp đông đảo nhất đoàn viên vào Công đoàn Việt Nam. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cần chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động công đoàn; khắc phục bệnh hành chính, hình thức, thành tích trong hoạt động công đoàn, có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thiết thực với đoàn viên và người lao động.

Hai là, thực hiện tốt việc chăm lo lợi ích thiết thân, căn bản của đoàn viên, đề xuất, tham mưu triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; cụ thể hóa chương trình phúc lợi đoàn viên thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động… tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, là cơ sở để thu hút, tập hợp đông đảo người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Ba là, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chủ động phối và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bốn là, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, thực sự là nhưng cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cần xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn có tính kế thừa cao, trưởng thành qua thực tiễn, phải thể hiện rõ vai trò đại diện cho đông đảo đoàn viên công đoàn là yêu cầu cơ bản.

Cán bộ công đoàn phải là những người gần gũi, thấu hiểu và hành động vì người lao động, tập hợp được đoàn viên đến với tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động đồng lòng phấn đấu, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước...

Phát huy truyền thống của đội ngũ công nhân, viên chức lao động Thủ đô, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững vị trí, là một trong những địa phương tiên phong đi đầu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Hy vọng từ đây sẽ có nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến được lan tỏa tới các cấp công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Lan Ngọc (thực hiện)

Nguồn :