M
14:23 | 13/02/2019

Quận Ba Đình:

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(LĐTĐ) Với mục đích nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, vai trò lãnh đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào cơ sở, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, việc cưới, việc tang lễ hội…, vừa qua, UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019.  

day manh phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa 87094 Chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
day manh phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa 87094 Xây dựng đời sống văn hóa là nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
day manh phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa 87094 Đẩy mạnh quy hoạch điểm dân cư nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 có 90% hộ gia đình được công nhân danh hiệu Gia đình văn hóa và 83,94% tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, gồm: Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tích cực vận động cán bộ và nhân dân Thủ đô tự giác, tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào xã hội .

day manh phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa 87094
Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 quận Ba Đình.(Ảnh: Thu Uyên)

Để đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, UBND quận Ba Đình yêu cầu các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các phường nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo cấp quận, cấp phường để phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp theo hưởng: Thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo quận và Ban chỉ đạo phường, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung thống nhất, gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban chỉ đạo các cấp .

Đồng thời thực hiện các hình thức tuyên truyền hiệu quả. Trong đó áp dụng các hình thức tuyên truyền hiện đại đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa của nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tin cần thiết cũng như lợi ích thiết thực, những tác động sâu sắc, lâu dài của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đối với sự phát triển cộng đồng; tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thông, khẳng định những giá trị mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày; chống lại các hành vi, lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ, các hình vi vi phạt pháp luật, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; tăng cường đầu tư, huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao cơ sở; thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình phát triển khai thực hiện phong trào, phát hiện và nhân rộng các điển hình, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

T.P

Nguồn :