M
26/05/2021 19:15

Ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng; ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Quyết liệt, thần tốc hơn nữa để có đủ vắc xin sớm nhất tiêm phòng cho nhân dân trên diện rộng SHB ủng hộ 15 tỷ đồng mua vắc xin phòng Covid-19 Bộ Y tế dồn tổng lực chi viện cho Bắc Giang chống dịch

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước và Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay một số công việc.

Đó là, triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách thông qua các hình thức giao dịch trực tuyến, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước kịp thời tới các đơn vị thụ hưởng cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra;

Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên an toàn hiệu quả, ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng các quy định. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát giải quyết kịp thời các hồ sơ thanh toán nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước cũng như xử lý dứt điểm các hồ sơ còn bị chậm mà không rõ lý do.

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong toàn hệ thống về việc tập trung xây dựng, ban hành quy định về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, công tác kế toán, thanh toán.

Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng liên quan, ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong hoạt động nghiệp vụ; triển khai đối chiếu điện tử số dư tài khoản với các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện liên thông ứng dụng trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước để kịp thời cảnh báo và ngăn chặn những rủi ro trong kiểm soát chi, kế toán, thanh toán tại từng đơn vị Kho bạc Nhà nước.

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư về trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số, tài khoản đăng nhập vào các ứng dụng giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Để giữ vững ổn định hoạt động, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ quản lý và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về đối chiếu số liệu với các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định.

Diệp Anh

Nguồn :