M
27/03/2021 09:18

Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì

Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

(LĐTĐ) Phát huy thành tích đã đạt được trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2020, bám sát chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố, Huyện uỷ Thanh Trì, Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đang từng bước quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2021.

Huyện Thanh Trì: Người lao động quay trở lại làm việc đều khai báo y tế và tuân thủ phòng dịch Công nhân lao động huyện Thanh Trì vui Tết Sum vầy 2021 Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động phong trào thi đua năm 2021

Theo đó, Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đã và đang tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt chủ đề năm của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; triển khai tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục và tư vấn pháp luật cho người lao động và chủ sử dụng lao động.

Nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và thường xuyên kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng được các cấp Công đoàn huyện quan tâm thực hiện.

Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Các công đoàn cơ sở huyện Thanh Trì nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội (ảnh: BT)

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tham mưu và giám sát chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động. Liên đoàn Lao động huyện thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động và tổ chức hiệu quả các cuộc vận động ủng hộ từ thiện do Trung ương, Thành phố và huyện phát động.

Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động; việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Công đoàn huyện đang tiếp tục chú trọng thực hiện trong thời gian tới.

Cùng đó, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ tập trung tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa; vận động công nhân viên chức lao động đăng ký, thực hiện các công trình chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước, tổ chức Công đoàn;

Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trọng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tập trung đôn đốc hoàn thành dự toán thu kinh phí Công đoàn; đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trích nộp kinh phí Công đoàn qua tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn...

Liên đoàn Lao động huyện sẽ tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách; đảm bảo tính hiệu quả thiết thực trong tổ chức và hoạt động Công đoàn. Nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn cán bộ Công đoàn; Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức lao động; công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bảo Thoa

Nguồn :