Thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quy hoạch

Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch trên địa bàn, thành phố Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tính minh bạch, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đáp ứng yêu cầu quản lý, xây dựng và phát triển Thủ đô…
NovaGroup hoàn thành và chuyển giao đề án quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương cho An Giang Nhà vệ sinh công cộng cũ trong khu dân cư: Nên quy hoạch làm điểm sinh hoạt cộng đồng

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2021 thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 còn nhiều vướng mắc

Triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố.

Đến nay, đã hoàn thành một khối lượng lớn các đồ án quy hoạch các cấp độ, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc với tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng - đô thị, quy hoạch phân khu đô thị (cấp độ 1) cơ bản đầy đủ, làm cơ sở triển khai quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng. Góp phần triển khai công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư, xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức lập thẩm định và phê duyệt các quy hoạch đã được quy định chặt chẽ, cụ thể hơn; chất lượng đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc công trình được nâng cao; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, môi trường, cảnh quan góp phần tạo lập Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quy hoạch
Thành phố Hà Nội sẽ khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tiến độ triển khai lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô còn chậm; công tác điều chỉnh quy hoạch, công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 còn nhiều vướng mắc do bất cập về pháp luật. Tiến độ thực hiện một số đồ án quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường, thiết kế đô thị riêng nằm trong kế hoạch còn chậm, chưa phù hợp với tiến độ thực hiện dự án tuyến đường, chưa đảm bảo tính khả thi.

Công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện được Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, song quá trình triển khai còn hạn chế và vướng mắc; một số đồ án quy hoạch được UBND Thành phố có chủ trương mời tư vấn nước ngoài thực hiện còn gặp vướng mắc, chậm triển khai.

Đến nay, nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch có liên quan, có sự điều chỉnh định hướng theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2045.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ quan là chủ yếu, đó là: Hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch còn chưa đồng bộ, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; tư vấn lập quy hoạch còn ít và năng lực còn hạn chế, trong khi việc thuê tư vấn nước ngoài còn khó khăn trong lựa chọn tư vấn, định mức chi phí tư vấn thiết kế...

Công tác dự báo, định hướng phát triển đô thị còn nhiều bất cập, chưa theo kịp thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, tính khả thi chưa cao; việc xây dựng kế hoạch lập quy hoạch còn chưa sát với thực tiễn, chưa dự báo được sự phức tạp trong quá trình thực hiện; chưa có sự đồng bộ kết nối liên thông giữa các ngành, lĩnh vực.

Sự phối hợp giữa ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện còn thiếu chặt chẽ, đặc biệt trong công tác tham mưu bố trí, phân bổ vốn cho công tác lập quy hoạch; công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp, ngành, chính quyền địa phương chưa thực sự sâu sát, quyết liệt...

Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị

Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, Thành phố tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tính minh bạch, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đáp ứng yêu cầu quản lý, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đổi mới có chọn lọc phương pháp nghiên cứu lập quy hoạch, kiến trúc; Quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hòa, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiến trúc. Nghiên cứu xây dựng, ban hành “Quy chế quản lý, tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ để thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố do các tổ chức, cá nhân tài trợ không hoàn lại”, nhằm hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch, kiến trúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động quy hoạch, kiến trúc đặc biệt đối với các đồ án, công trình có tính chất đặc thù, quy mô lớn, các khu vực có ý nghĩa quan trọng…

Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quy hoạch, kiến trúc. Tăng cường rà soát, kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ làm công tác quy hoạch, kiến trúc.

Thành phố sẽ thực hiện đồng bộ hóa quy hoạch xây dựng với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch mạng lưới, ngành lĩnh vực... đảm bảo công tác quy hoạch đi trước một bước để kiểm soát phát triển đô thị.

Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công nghệ số, nền tảng số trong công tác quy hoạch. Xây dựng cổng thông tin quy hoạch Thành phố để thực hiện việc tra cứu thông tin quy hoạch miễn phí cho người dân; đồng thời phục vụ công tác quản lý đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai công tác quy hoạch kiến trúc trên địa bàn được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Ngân Phương

Nên xem

Đọc hoài niệm, cảm nỗi lòng cùng “Hà Nội chưa xa đã nhớ”

Đọc hoài niệm, cảm nỗi lòng cùng “Hà Nội chưa xa đã nhớ”

(LĐTĐ) Tôi luôn cho rằng, tản văn thực sự là một thể loại văn học dễ đọc mà không dễ viết. Tác giả Vy Anh là một cây viết đã “đóng ...
VinFast mở rộng sang miền Tây nước Pháp với cửa hàng tại Rennes

VinFast mở rộng sang miền Tây nước Pháp với cửa hàng tại Rennes

(LĐTĐ) Rennes, Pháp, ngày 25/03/2023 - VinFast công bố chính thức khai trương của hàng VinFast tại Rennes, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại miền Tây nước Pháp. ...
Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III

Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2023. Đến thời điểm này, các ...
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam lần thứ VIII

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm, mới đây, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) cáp điện lực Kevin Việt Nam ...
Nhiều ý tưởng sáng tạo về phục hồi đa dạng sinh học tại  Global Children's Designathon 2023

Nhiều ý tưởng sáng tạo về phục hồi đa dạng sinh học tại Global Children's Designathon 2023

(LĐTĐ) Ban Mai School (BMS) - đại diện duy nhất tại Việt Nam được Designathon Works (DW) - Hà Lan lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện ...
Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”

Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”

(LĐTĐ) Chiều 25/3, tại Chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết” do Tổ chức Giáo dục, Khoa ...
TP.HCM: Học sinh thoả sức sáng tạo trong ngày hội Toán và Khoa học tự nhiên

TP.HCM: Học sinh thoả sức sáng tạo trong ngày hội Toán và Khoa học tự nhiên

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Trường THPT Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức hoạt động ngày học tập trải nghiệm môn Toán và các môn Khoa học ...

Tin khác

Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn

Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3), Cụm thi đua số 1 Đoàn khối các Cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2022) và tổ chức vòng 2 cuộc thi “Triệu bước chân vì sức khỏe".
Nhiều hoạt động quy mô tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023

Nhiều hoạt động quy mô tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023

(LĐTĐ) Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội tổ chức với chủ đề "Kết nối di sản phát triển du lịch" đang diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Trên 192 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ

Hà Nội: Trên 192 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ

(LĐTĐ) Dịp kỳ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), thành phố Hà Nội dự kiến sẽ trao tặng trên 120 ngàn suất quà cho các đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần bổ sung cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần bổ sung cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Một số đô thị lớn trên thế giới đã thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện việc tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp về những vấn đề đô thị. Các vấn đề được người dân phản ánh rất đa dạng từ việc lấn chiếm vỉa hè, xây dựng trái phép, đèn giao thông bị hỏng, lối đi bố trí không hợp lý...
Hà Nội: Điều động ông Trần Đình Cảnh làm Giám đốc Sở Nội vụ

Hà Nội: Điều động ông Trần Đình Cảnh làm Giám đốc Sở Nội vụ

(LĐTĐ) Chiều 24/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Trần Đình Cảnh, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.
Hà Nội tổ chức thi tìm hiểu pháp luật định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội tổ chức thi tìm hiểu pháp luật định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến

(LĐTĐ) Ngày 24/3, Ủy ban nhân dân (UBND) Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố.
Thành đoàn Hà Nội: Tuyên dương 10 gương mặt trẻ và 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội: Tuyên dương 10 gương mặt trẻ và 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Tại chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu và tuyên dương 92 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu năm 2022.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Ban Chỉ đạo 35 quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3 năm 2023.
Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(LĐTĐ) Chiều 23/3, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ quận năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại quận kết hợp với trực tuyến tại các phường.
Hà Nội: Tôn vinh 82 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác xã hội

Hà Nội: Tôn vinh 82 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác xã hội

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023 với chủ đề "Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển".
Xem thêm
Phiên bản di động