Tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

(LĐTĐ) Ngày 10/12/1948, tại Paris (Pháp), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (Tuyên ngôn nhân quyền). Từ đó, ngày 10/12 được LHQ lựa chọn là Ngày Nhân quyền thế giới. Năm nay, chủ đề của Ngày Nhân quyền thế giới được LHQ chọn là “Bình đẳng - giảm bất bình đẳng, thúc đẩy nhân quyền”.
Ngày Nhân quyền Thế giới 2021: Bình đẳng để thúc đẩy nhân quyền, chiến thắng đại dịch Sự bình an của cộng đồng là thước đo nhân quyền Việt Nam luôn bảo vệ, thúc đẩy quyền con người thông qua đối thoại và hợp tác

Là một trong những quốc gia suốt chiều dài lịch sử trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước và giải phóng dân tộc, nên Việt Nam luôn đặc biệt thấu hiểu hai tiếng “nhân quyền” và luôn luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền gắn với công bằng và an sinh xã hội.

Tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Hiến pháp nước ta quy định: "Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân"

Ngay sau khi giành độc lập, trong bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm vấn đề nhân quyền gắn với công bằng và tiến bộ xã hội bằng những chủ trương, chính sách, nghị quyết và được Nhà nước cụ thể hóa bằng các quy định trong Hiến pháp cũng như các văn bản pháp quy.

Cụ thể, trong các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước từ trước đến nay, quyền con người và pháp luật về quyền con người là nội dung rất quan trọng, được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.

Hiến pháp năm 2013 bao gồm 11 chương, 120 điều, trong đó riêng Chương II có 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời, các nội dung liên quan đến quyền con người không chỉ được quy định trong Chương II mà còn được đưa vào các chương khác của Hiến pháp, tạo cơ sở pháp lý cao nhất để mọi người được thụ hưởng, thực hiện và bảo vệ quyền con người của mình.

Hiến pháp năm 2013 quy định bản chất quyền lực của Nhà nước Việt Nam là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân"; Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Điểm đáng chú ý là khi quy định quyền con người, quyền công dân, các điều của Hiến pháp xác định rõ “mọi người có quyền”, “công dân có quyền” để khẳng định tính pháp lý của các quyền được Hiến pháp thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ. Và để bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hệ thống pháp luật về quyền của con người cũng đã được bổ sung, hoàn thiện như việc ban hành Luật Báo chí; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng…

Tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Mọi công dân đủ 18 tuổi đều có quyền, nghĩa vụ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Chính về đề cao vấn đề nhân quyền và quyền con người, mà suốt những thập kỷ qua, Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước về quyền dân sự, chính trị; Công ước về quyền kinh tế - xã hội và văn hóa, ký ngày 24/9/1982; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, ký ngày 18/12/1982; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, ký ngày 19/3/1982; Công ước về quyền trẻ em, ký ngày 20/2/1990; Công ước về quyền của người khuyết tật, ký ngày 22/10/2007; tham gia trong việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền, ký ngày 23/10/2009, Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC), ngày 7/4/2010...

Nhờ thực thi hiệu quả và luôn chú trọng vấn đề nhân quyền gắn sự công bằng và tiến bộ xã hội mà Việt Nam đã thu được những thành tựu quan trọng về mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Nhìn lại những gì đang diễn ra, dù vẫn còn phải hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để làm tốt hơn vấn đề nhân quyền, nhưng chúng ta có thể khẳng định Việt Nam là quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng bao trùm mọi vấn đề của nhân quyền..

Đến nay Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của đa số tổ chức lớn trên thế giới. Và nhờ thực thi tốt vấn đề nhân quyền, Việt Nam được tín nhiệm là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ (nhiệm kỳ 2014 - 2016).

Tại khóa họp lần thứ 73, tại trụ sở LHQ vào ngày 7/6/2019, Đại hội đồng LHQ đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu). Mới đây, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1 và tháng 4 năm 2021 với nhiều dấu ấn, đóng góp, trong đó có vấn đề bảo đảm quyền con người trước đại dịch Covid-19 được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và thể hiện uy tín, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.

Để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, pháp luật Việt Nam quy định mọi cá nhân đều có quyền tham gia tôn giáo của mình; mọi tổ chức tôn giáo đều có quyền hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đúng với quy định pháp luật. Chính vì thế, ở Việt Nam mọi tôn giáo đều bình đẳng như nhau. Cạnh đó, về quyền công dân, công dân đủ 18 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ về chính trị đó là bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ở góc độ bình đẳng giới, Việt Nam luôn nêu cao vai trò của phụ nữ. Và thực sự trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xac hội ở đâu cũng có phụ nữ. Từ cơ quan Đảng, đến cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, chính trị xã hội tỷ lệ bao giờ cũng tương đương tỷ lệ nam. Việt Nam là nước có tỷ lệ lãnh đạo nữ nhiều nhất thế giới. Đồng thời, phụ nữ cũng là lực lượng chính tong vận hành và quản lý doanh nghiệp.

Đặc biệt, đến nay, Việt Nam không chỉ là một trong sáu quốc gia thành viên LHQ đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn năm 2015 mà còn được xem là tấm gương điển hình của cộng đồng quốc tế trong thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau của LHQ.

Cụ thể, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách để tạo công bằng và thụ hưởng trong xã hội giữa các đối tượng trong xã hội và các vùng miền gắn với công tác an sinh xã hội.

Tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Tổ chức Công đoàn Thủ đô ngoài thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi, chính đáng, hợp pháp của người lao động còn góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trên bình diện y tế, giáo dục và an sinh xã hội, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia có độ “phủ” bảo hiểm y tế cao nhất khu vực. Ngoài bảo hiểm đối với người đang đi làm, Nhà nước còn có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để những người nông dân nông thôn, buôn bán nhỏ về già cũng có trụ cột lương hưu, đi khám, chữa bệnh có bảo hiểm thanh toán 80%, người già thanh toán 100% (trừ các bệnh không có trong danh mục bảo hiểm).

Ngay trong đợt dịch lần này, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách an sinh với số tiền lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, góp phần giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống; sản xuất - kinh doanh. Hệ thống giáo dục từ thôn bản đến vùng hải đảo xa xôi đều có bước phát triển vượt bậc. Từ hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phân bổ đều mọi nơi, giúp các cháu có điều kiện học tập, Nhà nước miễn học phí cho học sinh tiểu học.

Trên góc độ công nghệ và thụ hưởng internet, Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về số người sử dụng mạng internet và điện thoại thông minh với những loại hình trên không giạng mạng. Có thể khẳng định, dù một số tổ chức hay “rêu rao” vấn đề nhân quyền, nhưng Việt Nam là một trong những quốc gia mà người dân có quyền tự do lớn nhất trên không gian mạng. Điều này cho thấy, Việt Nam không có cái gọi là “tự do ngôn luận” như các thế lực thù địch rêu rao.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền con người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với phương châm “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, vì mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Việt Nam đã, đang và sẽ làm tốt hơn nội hàm “Bình đẳng - giảm bất bình đẳng, thúc đẩy nhân quyền” như chủ đề về nhân quyền mà LHQ đưa ra trong năm nay.

H.Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 83 người lao động đầu tiên được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Nội: 83 người lao động đầu tiên được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Những người lao động (NLĐ) đầu tiên ở Hà Nội đã được hỗ trợ tiền thuê nhà đều vui mừng, phấn khởi khi Nhà nước, Thành phố quan tâm kịp ...
Tổng cục Thuế yêu cầu kịp thời gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô

Tổng cục Thuế yêu cầu kịp thời gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có công điện gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc ...
Hành trình đáng nhớ của SEA Games 31 ở Thủ đô

Hành trình đáng nhớ của SEA Games 31 ở Thủ đô

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Hà Nội vinh dự đăng cai Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và tổ chức 18 môn ...
Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động

Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 26/5, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã gặp gỡ công nhân lao động ...
Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội

Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội

(LĐTĐ) Bên cạnh lịch truyền hình trực tiếp các Phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tình hình kinh tế xã hội…như đã dự ...
Sức lan tỏa của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô

Sức lan tỏa của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 vừa trải qua 3 ngày thi đấu, với 22 ...
Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm thành phố Hà Nội ...

Tin khác

Bảo đảm chất lượng sách giáo khoa

Bảo đảm chất lượng sách giáo khoa

(LĐTĐ) Hôm vừa rồi dẫn con ra hiệu sách mua các loại sách phục vụ cho việc ôn tập để chuẩn bị lên cấp 2 của cháu. Đang loay hoay chọn thì cô nhân viên gợi ý “chú muốn mua sách của Cánh Diều hay của nhà xuất bản nào cháu chọn giúp”? Đành ậm ừ trả lời, cháu chọn sách nào cũng được!
Có một kỳ SEA Games 31 không thể nào quên!

Có một kỳ SEA Games 31 không thể nào quên!

(LĐTĐ) Thành tích giành được bao nhiêu tấm huy chương rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào trong một kỳ SEA Games, song điều đó cũng không quan trọng bằng việc quốc gia đăng cai tổ chức Ngày hội ra sao? Khán giả, người hâm mộ dành cho các đoàn thể thao, các môn thi đấu thế nào?
Vì những đô thị hiện đại và bản sắc

Vì những đô thị hiện đại và bản sắc

(LĐTĐ) Đại văn hào Victor Hugo từng nói: “Thành phố là cuốn sách mở”. Chính vì thế, với du khách khi đặt chân đến bất cứ đô thị nào trên thế giới nói chung, đô thị Việt Nam nói riêng, trong đó có Thủ đô Hà Nội, chỉ cần nhìn kiến trúc đô thị sẽ “đọc” được phần nào về văn hóa, tập quán, kinh tế của thành phố đó, thậm chí đất nước đó ra sao.
Để công viên là không gian mở

Để công viên là không gian mở

(LĐTĐ) Công viên là khu vực được bảo vệ các nguồn thiên nhiên tự có hay trồng, một nơi vui chơi, giải trí đại chúng, các hoạt động văn hóa, hưởng thụ. Do đó, việc “giải phóng” các công viên để tạo ra một không gian giao thoa với môi trường xung quanh, nơi vui chơi cho nhân dân là điều cần xem xét.
Vì một nền hành chính công minh bạch

Vì một nền hành chính công minh bạch

(LĐTĐ) Việc Hà Nội là một trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp chỉ số PAPI năm 2021 cao nhất (chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, thành) là minh chứng sống động về tính hiệu quả về cải cách hành chính gắn với một nền hành chính công minh bạch mà thành phố đang thực hiện.
Mong lương - giá là một thể thống nhất

Mong lương - giá là một thể thống nhất

(LĐTĐ) Việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng và Nhà nước đang tạo ra sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân. Bên cạnh sự quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, một trong những vấn đề mà người dân mong muốn là cần tiếp tục nghiên cứu những cơ chế, chính sách để không còn cơ hội cho tham nhũng.
Vì đất nước và Thủ đô phồn vinh

Vì đất nước và Thủ đô phồn vinh

(LĐTĐ) Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Quốc tế Lao động 1/5 và chào mừng Tháng Công nhân năm 2022, mỗi chúng ta càng thêm tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc, trân quý quá khứ, nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu để cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường.
Đại lộ sinh đại phú!

Đại lộ sinh đại phú!

(LĐTĐ) Giao thông là mạch máu của nền kinh tế. Thực tiễn đã chứng minh, ở đâu hạ tầng giao thông đi trước, trong đó có việc mở mang hệ thống đường bộ hiện đại, ở đó kinh tế ắt sẽ phát triển. Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu để thúc đẩy cả vùng Thủ đô rộng lớn phát triển xứng tầm khu vực.
Xây dựng văn hóa không tham nhũng

Xây dựng văn hóa không tham nhũng

(LĐTĐ) Cơ chế có minh bạch thế nào, hành lang pháp lý có chặt chẽ đến mấy mà đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý không liêm chính thì vẫn xảy ra tiêu cực, lãng phí. Vì vậy, việc Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm thể hiện quyết tâm loại tham nhũng ra khỏi đời sống chính trị- xã hội.
Không còn quy định hàm!

Không còn quy định hàm!

(LĐTĐ) Kết luận số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng mới đây về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị là một trong những chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đồng thời “minh định” rõ ràng cấp vụ, cấp ban, cấp phòng hiện nay.
Xem thêm
Phiên bản di động