M
09/09/2020 16:07

Huyện Phúc Thọ:

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội

(LĐTĐ) Thời gian qua, Huyện ủy Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
Hà Nội đã giám sát thực hiện gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng đúng quy định
Hà Nội tỷ lệ chi trả gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ đã đạt 99,9%

Báo cáo của Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo đó, huyện đã tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến, các đối tượng chính sách, phúc lợi xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt kết quả tốt trong công tác giảm hộ nghèo, đến năm 2020, toàn huyện còn 591 hộ nghèo, chiếm 0,66% (mục tiêu dưới 2%).

4531 kham cap thuoc 1jpg

Huyện Phúc Thọ tổ chức khám sức khỏe và tặng quà cho các đối tượng chính sách. (Ảnh Ngọc Phú)

Huyện cũng đã và đang làm tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nhân cấy nghề cho người lao động với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,8%, tăng 7,8% so với năm 2015; hàng năm, giải quyết việc làm ổn định cho 2.800 lao động (đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao).

Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn huyện đến năm 2020 ước đạt trên 90%; tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc ước đạt trên 90%. Huyện đã thực hiện tốt công tác giám định chi, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được huyện quan tâm. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, đầu tư với 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đội ngũ y bác sĩ được tăng cường. Chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân có chuyển biến tích cực. Huyện luôn chủ động phòng ngừa, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho nhân dân trong đại dịch Covid-19.

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được huyện tích cực triển khai. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc và trợ giúp kịp thời; công tác bình đẳng giới được chú trọng, nhận thức của xã hội về bất bình đẳng giới được nâng lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Phúc Thọ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, khả năng sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ thu nhập thấp, đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các chương trình cụ thể và việc làm thiết thực. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục sắp sếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác phòng bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và y đức của đội ngũ cán bộ ngành y tế, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tuyến y tế cơ sở.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Chủ động duy trì mức sinh hợp lý. Nâng cao chất lượng dân số, kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình Phúc Thọ với mục tiêu: ấm no - bình đẳng - hạnh phúc. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; quan tâm chăm sóc người cao tuổi; thực hiện các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Mai Quý

Nguồn :