M
07/10/2020 11:52

Sở Xây dựng Hà Nội phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Đề xuất tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn về những điểm mới của Bộ luật Lao động Đảm bảo an toàn các công trình xây dựng nhằm ứng phó cơn bão số 4

Nhận thức rõ thi đua là công tác trọng tâm, là động lực thúc đẩy cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao, Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội rất quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng và luôn đi đầu trong việc nghiên cứu và triển khai các Chỉ thị, Nghị định, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng đến cán bộ, công chức trong cơ quan.

Sở Xây dựng Hà Nội phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025
Sở Xây dựng khen thưởng 38 gương điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Từ cơ sở này, Sở Xây dựng Hà Nội đã kịp thời xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020, trong đó năm 2020, với vai trò, trách nhiệm là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 thành phố Hà Nội, Sở đã phối họp với các đơn vị trong cụm tổ chức, điều hành Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020; xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, Chương trình, Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua... làm cơ sở để các đơn vị trong Cụm tổ chức triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, ông Đổng Phước An - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở, đã thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Xây dựng đánh giá: Trong giai đoạn 2105 - 2020, Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên vật chất và tinh thần cho những tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Xây dựng Hà Nội phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025
Sở Xây dựng Hà Nội phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Sở đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, có ý thức xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, hưởng ứng và thực hiện tốt các phòng trào thi đua yêu nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Nhà nước, các cấp, các ngành khen thưởng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho 38 gương điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Cũng tại Hội nghị, để triển khai công tác thi đua khen thưởng của ngành Xây dựng Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, đã thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Xây dựng phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Tuấn Dũng

Nguồn :