M
20/09/2020 17:06

Các phong trào thi đua ở Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng:

Nghiêm túc từ công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện

(LĐTĐ) Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng luôn chủ động phối hợp triển khai, phát động, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua với những mục tiêu, tiêu chí cụ thể.

Làm giàu từ quê hương Đan Phượng
Chống dịch Covid - 19 bằng cả tấm lòng
Tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020

Các tiêu chí đặt ra xác định phải phù hợp với từng khối, từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm khơi dậy khả năng sáng tạo, tinh thần đồng đội, chia sẻ, giúp đỡ phấn đấu cùng tiến bộ, cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra.

Trong 5 năm gần đây, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch phát động thi đua, xây dựng các gương điển hình tiên tiến theo hàng năm, theo giai đoạn, theo đợt, theo chuyên đề, chào mừng các sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước, của tổ chức công đoàn.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai 12 kế hoạch, 8 hướng dẫn và 10 công văn về công tác thi đua khen thưởng; phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan trọng của Đảng, của Thủ đô, đất nước, của tổ chức công đoàn theo đợt, theo chuyên đề như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Sáng kiến, sáng tạo”,...

Đồng thời, xây dựng và ban hành quy chế thi đua thực hiện theo cụm, theo từng khối công đoàn cơ sở.

Nghiêm túc từ công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện

LĐLĐ huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động.

Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở nghiên cứu vận dụng tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động ở đơn vị mình sát với tình hình thực tiễn của từng ngành và của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức thực hiện,...

Trong triển khai thực hiện, chú trọng hướng dẫn các công đoàn cơ sở đăng ký, bình xét đề nghị khen thưởng trên cơ sở nội dung, tiêu chí, thang điểm thi đua của từng khối cơ sở; tuyên truyền nhân rộng, lan tỏa những tập thể, cá nhân có những việc làm, những sáng kiến và những hành động tích cực, trách nhiệm.

Trên cơ sở những nội dung thi đua, các công đoàn cơ sở luôn bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp và tạo điều kiện của chính quyền chuyên môn đồng cấp triển khai các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được chương trình thi đua, đề ra được những mục tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng được những tập thể, cá nhân xuất sắc giành nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện và công đoàn các cấp.

Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động đã thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng ngày càng phát triển mạnh.

Các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động được triển khai thường xuyên; lồng ghép thông qua các Hội nghị triển khai, các hoạt động chuyên môn của công đoàn.

Mỗi nhiệm vụ chuyên môn, mỗi hoạt động của công đoàn các cấp đều được thi đua trong công nhân, viên chức, lao động như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua học tập và nâng cao trình độ; phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi thủ đô”, “Công nhân giỏi” huyện; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động; phong trào xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”,...

Nguồn :