M
09:47 | 24/10/2019

Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2020:

Mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay

(LĐTĐ) Theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 2019, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ Ngân sách Trung ương 2020, lương cơ sở năm 2020 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lên 1,6 triệu đồng. Nếu mức tăng lương được Quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở năm 2020 là mức lương cao nhất từ trước đến nay.  

T.An

Nguồn :