M
02/09/2020 15:48

Không tham gia bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp có được không?

Chị Nguyễn Thị Phương Linh (email: ntphuonglinh... @gmail.com) hỏi: Hiện tại em đã mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và đang theo chương trình khám bệnh định kỳ hằng tháng tại Bệnh viện Bạch Mai. Nay khi đi làm, em có tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty, nhưng không muốn tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp có được không?

Đối tượng nào được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19
Có thể chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu?
Người trên 80 tuổi có phải tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện?

Nội dung chị hỏi, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xin cho biết:

- Về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: Căn cứ Khoản 2, Điều 16 của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014, thì “mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định các trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Đối chiếu theo quy định chị thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chị thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

- Về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế người tham gia bảo hiểm y tế được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tùy theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và thời điểm tham gia bảo hiểm y tế thì phạm vi, mức hưởng và thời điểm hưởng bảo hiểm y tế khác nhau (quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13).

B.D

Nguồn :