M
27/03/2021 16:09

Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ năm 2021

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Nữ công năm 2021, nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 20/KH- LĐLĐ về khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ năm 2021.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động Quan tâm chăm lo lao động nữ Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ (từ 10 lao động nữ trở lên) trên địa bàn quản lý; có thể phối kết hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành hoặc đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn nhưng trong biên bản phải có nội dung về việc thực hiện chính sách lao động nữ và bình đẳng giới.

Nội dung buổi khảo sát tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ và kết quả thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công; kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới tại doanh nghiệp; nghe đề xuất, kiến nghị của đơn vị liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Đặc biệt, trong buổi khảo sát, Công đoàn cấp trên cần hướng dẫn, chỉ đạo Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi hơn cho lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ năm 2021
Công đoàn tổ chức khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ảnh minh họa.

Liên đoàn Lao động Thành phố xác định, thông qua việc khảo sát, các cấp Công đoàn sẽ nắm bắt, tập hợp các kiến nghị, đề xuất của người lao động và người sử dụng lao động đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Việc khảo sát cũng giúp nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công thông qua tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng; đặc biệt trong tham mưu xây dựng thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ theo Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (đặc biệt là Mục 2 về bảo đảm bình đẳng giới và những quy định riêng đối với lao động nữ), Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu, sau khi tổ chức khảo sát, các Công đoàn cấp trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát; các kiến nghị, đề xuất của cơ sở (theo mẫu) và photo biên bản khảo sát gửi về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội qua Ban Nữ công trước ngày 30/10/2021,

Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổng hợp kết quả khảo sát của các cấp Công đoàn và các đề xuất, kiến nghị báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phạm Diệp

Nguồn :