M
16/04/2021 15:15

Huyện Ứng Hòa tổ chức hiệp thương lần thứ ba

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Ứng Hòa: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử

Sau khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử.

Đến ngày 13/4, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn tiến hành xong hội nghị lấy ý kiến cho 75 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Qua việc tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú cho thấy 75 người đều đạt tín nhiệm cao, không ai dưới 50% tín nhiệm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện không nhận được đơn thi phản ánh của cử tri nơi cư trú, đồng thời đã tiếp nhận được đơn của 16 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Huyện Ứng Hòa tổ chức hiệp thương lần thứ ba
Huyện Ứng Hòa tổ chức hiệp thương lần thứ ba

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thảo luận và thống nhất biểu quyết đưa ra khỏi danh sách 16 người không tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Cơ cấu đại biểu: Nam 37 người (62,8%), nữ 22 người (37,2%); người ngoài Đảng có 6 người (10,2%); dưới 40 tuổi có 26 người (44,1%).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện Ứng Hòa sẽ hoàn tất danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của những người tham gia ứng cử, đảm bảo đúng quy trình hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Phương

Nguồn :