GS.TS Nguyễn Xuân Thắng: Người dân Thủ đô là trung tâm của quá trình phát triển

(LĐTĐ) Đề cập đến ba việc lớn ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của Thủ đô Hà Nội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, người dân Thủ đô là trung tâm của quá trình phát triển, chất lượng cuộc sống của mọi người dân được đặt lên hàng đầu.
Để nhân dân Thủ đô nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch Thủ đô Hà Nội vững bước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học hướng tới xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Sáng 22/12, thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "Vận dụng sáng tạo "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Tham luận tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, từ thực tiễn của hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã từng bước xây dựng, hoàn thiện và hiện thực hoá lý luận về đường lối đổi mới Việt Nam.

undefined
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tham luận tại hội thảo

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện sâu sắc những nội dung cốt lõi của lý luận về đường lối đổi mới Việt Nam. Về mục tiêu, đó là kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh của nhân dân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đến giữa thế kỷ XXI phấn đấu nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam được xác định trên ba trụ cột: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình tổng quát của nền kinh tế Việt Nam; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - phương thức hiệu quả nhất để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, về cơ bản, Hà Nội phản ánh một nước Việt Nam thu nhỏ, xét trên mọi mặt cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, con người, môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính, là một trong những đầu tàu kinh tế, văn hóa và khoa học của cả nước; nơi diễn ra những sự kiện quan trọng nhất của đất nước; là "thành phố hòa bình" có quan hệ đối ngoại rộng mở với hàng trăm thủ đô và thành phố lớn trên thế giới, cũng là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa, phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, tuy chưa phải là địa phương tiên phong trên tất cả các mặt nhưng lại là nơi có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. "Ai đó đã từng nói, "Hà Nội không vội được đâu" thật không hẳn đúng, bởi vì về thực chất, mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố: Kế thừa và phát triển, giữa kiên định và đổi mới", GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho hay.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn. Thứ nhất, định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước. "Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến một xu hướng tương lai, cũng là một trong những thách thức mà Hà Nội đang đối mặt. Đó là, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, xã hội ngày càng trở nên khá giả và thu nhập của người dân ngày một cao hơn thì "chất lượng cuộc sống" trở thành giá trị ngày càng quan trọng của một đô thị hiện đại hàng đầu", GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói.

Vì vậy, theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nâng cao chất lượng cuộc sống trở thành mục tiêu quan trọng trong quản trị và điều hành của chính quyền Thành phố. Suy giảm chất lượng cuộc sống ở đô thị đồng nghĩa với việc suy giảm nguồn dân cư giàu có, suy giảm nguồn nhân tài và lao động có kỹ năng cao… kéo theo đó là sự suy giảm dòng vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

undefined
Quang cảnh hội thảo

Việc xây dựng Thủ đô là một "thành phố đáng sống", nơi người ta mong muốn, khao khát đến sống và làm việc, có khả năng thu hút nguồn lực lưu động trên phạm vi toàn cầu như: Đội ngũ nhân tài, các nhà đầu tư, các nhà đổi mới sáng tạo, nhóm doanh nhân, kèm theo đó là tri thức, công nghệ và nguồn vốn - đây là những nhân tố đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng tầm ảnh hưởng trong việc thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu, trở thành tiêu điểm của các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Hà Nội cần đặc biệt chú ý đến các dịch vụ giá trị gia tăng cao, khai thác nhân tài để có quy hoạch và chiến lược phát triển phù hợp với không gian phát triển, có đô thị lõi và chuỗi đô thị vệ tinh đáng sống của Hà Nội cũng như trong kết nối với các địa phương lân cận; xử lý hiệu quả những vấn đề ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông…

Thứ hai, sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô - trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng đất linh thiêng, truyền thống thanh lịch, thành phố anh hùng và thành phố hoà bình, nơi tích tụ nhiều giá trị văn hóa, tinh thần tiên phong, nhạy bén với cái mới. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Hà Nội cần khai thác hình ảnh là một trung tâm văn hóa của nền văn hiến lâu đời; coi đây là hồn cốt của diện mạo Thăng Long - Hà Nội để giới thiệu ra thế giới, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch.

Thứ ba, sự thống nhất, hội tụ và phát huy sức mạnh của "ý Đảng, lòng Dân" - nhân tố quan trọng hàng đầu để Hà Nội vươn tới tầm cao phát triển mới. Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, trước những yêu cầu mới ngày càng cao của thủ đô và đất nước, Đảng bộ Hà Nội cần tiếp tục cố gắng cao độ, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra, đưa sự nghiệp đổi mới của Thủ đô có những bước đột phá phát triển.

"Hà Nội phải tập trung huy động trí tuệ của toàn Đảng bộ, khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm của mỗi người dân Thủ đô; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô - thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trong đó, người dân thủ đô là trung tâm của quá trình phát triển, chất lượng cuộc sống của mọi người dân được đặt lên hàng đầu", Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 83 người lao động đầu tiên được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Nội: 83 người lao động đầu tiên được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Những người lao động (NLĐ) đầu tiên ở Hà Nội đã được hỗ trợ tiền thuê nhà đều vui mừng, phấn khởi khi Nhà nước, Thành phố quan tâm kịp ...
Tổng cục Thuế yêu cầu kịp thời gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô

Tổng cục Thuế yêu cầu kịp thời gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có công điện gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc ...
Hành trình đáng nhớ của SEA Games 31 ở Thủ đô

Hành trình đáng nhớ của SEA Games 31 ở Thủ đô

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Hà Nội vinh dự đăng cai Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và tổ chức 18 môn ...
Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động

Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 26/5, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã gặp gỡ công nhân lao động ...
Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội

Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội

(LĐTĐ) Bên cạnh lịch truyền hình trực tiếp các Phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tình hình kinh tế xã hội…như đã dự ...
Sức lan tỏa của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô

Sức lan tỏa của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 vừa trải qua 3 ngày thi đấu, với 22 ...
Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm thành phố Hà Nội ...

Tin khác

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 26/5 Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.
Hà Nội: Để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn

Hà Nội: Để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội dự buổi lễ.
Hơn 300 suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân nghèo

Hơn 300 suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân nghèo

(LĐTĐ) Nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo đang điều trị, Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức chương trình “Tặng bữa ăn miễn phí” cho hơn 200 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện.
Hà Nội lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc

Hà Nội lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc

(LĐTĐ) Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý và giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.
Gìn giữ di sản văn hóa xứ Đoài

Gìn giữ di sản văn hóa xứ Đoài

(LĐTĐ) Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, đây là quá trình vận động tất yếu để thích ứng và phát triển. Tuy nhiên, trong nhịp đô thị hóa có không ít giá trị văn hóa đang âm thầm mai một khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Văn hóa xứ Đoài cũng không ngoại lệ. Vấn đề đặt ra hiện tại không đơn thuần chỉ gìn giữ tinh hoa xứ Đoài mà còn làm sao để nó ngày càng phát huy giá trị trong không gian đô thị Hà Nội.
Huyện Thanh Trì: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang

Huyện Thanh Trì: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang

(LĐTĐ) Trong qua 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, các Nghị quyết của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội về công tác huấn luyện, công tác huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thanh Trì đã được triển khai một cách toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quy chế quản lý hoạt động không gian phố đi bộ: Xây dựng không gian đi bộ văn minh

Quy chế quản lý hoạt động không gian phố đi bộ: Xây dựng không gian đi bộ văn minh

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đáng chú ý, quy chế yêu cầu người đến phố đi bộ không mang vật nuôi; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường... Đây được xem là quyết định nhằm nâng cao công tác quản lý, tạo không gian văn minh cho du lịch và phát huy hơn nữa giá trị của điểm đến Hà Nội.
Quận Hoàn Kiếm: Khắc phục hạn chế phát sinh, kích cầu phát triển du lịch

Quận Hoàn Kiếm: Khắc phục hạn chế phát sinh, kích cầu phát triển du lịch

(LĐTĐ) Chiều 25/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND, ngày 17/5/2022, của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm dự hội nghị.
Ngày 27-5: Hà Nội tôn vinh vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại SEA Games 31

Ngày 27-5: Hà Nội tôn vinh vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại SEA Games 31

Ngày 24-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xem xét và đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên Hà Nội đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và hội nghị tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức phục vụ SEA Games 31. Buổi lễ dự kiến được tổ chức sáng ngày 27-5-2022 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.
Huyện Mê Linh khen thưởng vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Huyện Mê Linh khen thưởng vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

(LĐTĐ) Vừa qua, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Phương có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 31.
Xem thêm
Phiên bản di động