M
04/04/2020 09:56

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025:

Góp phần nhân rộng kết quả các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, góp phần nhân rộng kết quả, bài học của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các cấp Công đoàn... từ đó phát huy sức mạnh to lớn của khối đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.

gop phan nhan rong ket qua cac phong trao thi dua yeu nuoc Hiệu quả từ những phong trào thi đua yêu nước
gop phan nhan rong ket qua cac phong trao thi dua yeu nuoc Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai cuộc thi viết về gương Người tốt, việc tốt
gop phan nhan rong ket qua cac phong trao thi dua yeu nuoc Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước

Đó là một trong những mục đích được nêu tại Hướng dẫn số 06/HD - LĐLĐ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố xác định, thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động về vai trò, vị trí ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển của đất nước, của Thủ đô, của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng đó, việc tuyên truyền, cổ vũ nhằm góp phần nhân rộng kết quả, bài học của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điên hình tiên tiến tiêu biểu trong các cấp Công đoàn... qua đó phát huy sức mạnh to lớn của khối đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.

Nội dung tuyên truyền được làm 3 giai đoạn: trước, trong và sau Đại hội. Thời gian trước Đại hội, công tác tuyên truyền tập trung ở 5 nội dung. Trong đó, các cấp Công đoàn tập trung tuyên về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

gop phan nhan rong ket qua cac phong trao thi dua yeu nuoc
Ảnh minh họa

Cùng đó, các cấp Công đoàn cần tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Thủ đô gắn với kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị của Thành phố giai đoạn 2015 - 2020, các công trình của các cơ quan, đơn vị chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quôc lâu thứ X.

Công đoàn các cấp cần giới thiệu và tuyên truyền các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các công dân, Thủ đô ưu tú giai đoạn 2015 - 2020, gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, gương trong sách “ Những bông hoa đẹp” tiêu biểu nhất trong 5 năm qua và kết quả phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp Công đoàn cũng cần tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; một số cá nhân, tập thể thật tiêu biểu từ hội nghị các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị… trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện các cuộc vận động “ Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”.

Các cấp Công đoàn cần tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025, tập trung các nội dung sau: Chủ đề Đại hội là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, mục đích, ý nghĩa Đại hội và thời gian Đại hội là ½ ngày, dự kiến từ 01 đến 10/10/2020.

Trong thời gian diễn ra Đại hội (dự kiến từ 1/10 đến 10/10/2020), các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội, giới thiệu, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu là đại biểu của Đại hội, chú ý đại biểu là công nhân viên chức lao động.

Thời gian diễn ra Đại hội, các cấp Công đoàn cũng cần chú trọng tuyên truyền các sảng kiến, kinh nghiệm hay, bài học quý, kinh nghiệm nổi bật của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, lao động giỏi lao động sáng tạo, công nhân giới Thủ đô, sáng kiến Thủ đô để học tập, làm theo, nhân rộng trên trên Thành phố cũng như tuyên truyền kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua, phương hướng và nhiệm vụ của Phong trào thi đua yêu nước và Công tác khen thưởng giai đoạn 2020- 2025.

Sau Đại hội, các cấp Công đoàn Thành phố cần tập trung tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, LĐLĐ Thành phố chỉ rõ danh mục các tài liệu tuyên truyền đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, đơn vị trực thuộc và các cấp Công đoàn Thủ đô.

Trong đó, Báo Lao động Thủ đô và Trang Web của LĐLĐ Thành phố được phân công tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, về mục đích, ý nghĩa của Đại hội; kịp thời đưa tin về các hoạt động của Đại hội.

Báo Lao động Thủ đô và Trang Web của LĐLĐ Thành phố cần tăng cường tin , bài tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến động viên công nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác học tập, đầy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đất nước và Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu hai đơn vị đăng tải các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ đề thi đua yêu nước; tăng cường thời lượng tuyên truyền về kết quả các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước của đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phạm Diệp

Nguồn :