Đẩy mạnh thể chế hóa lưu trữ trên nền tảng số

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, ngày 18/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Tập huấn thí điểm về an toàn, vệ sinh lao động trên nền tảng số cho người lao động Nhận diện những hành vi vi phạm bản quyền trên nền tảng số

Làm rõ giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ số

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII về việc hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ nhằm khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh thể chế hóa lưu trữ trên nền tảng số
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Dự thảo Luật gồm 9 chương, 54 điều, tăng 2 chương 12 điều so với Luật Lưu trữ năm 2011. Trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Luật hiện hành, dự thảo Luật có các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 4 chính sách gồm: Thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; lưu trữ tài liệu điện tử; hoạt động lưu trữ tư; hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Trong đó, dự thảo Luật đã quy định rõ giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ số, giá trị của bản số hóa tài liệu lưu trữ; quy định những yêu cầu của Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số, Kho lưu trữ số; thực hiện nghiệp vụ về thu thập, bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ số; hoạt động nghiệp vụ đối với tài liệu lưu trữ điện tử khác, việc chuyển đổi tài liệu lưu trữ điện tử khác sang tài liệu lưu trữ số.

Tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Lưu trữ năm 2011 và mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật như được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ tài liệu theo quy định, nội dung dự thảo Luật cơ bản thống nhất với các chính sách được đề xuất khi đưa dự án Luật vào Chương trình.

Về phạm vi điều chỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý quy định của dự thảo Luật để “giới hạn” phạm vi điều chỉnh đối với tài liệu lưu trữ tư theo hướng Luật chỉ điều chỉnh đối với “tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt”; đồng thời, nghiên cứu bổ sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục để đưa tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt vào Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam.

Về lưu trữ tài liệu điện tử, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị, làm rõ và quy định bổ sung việc các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng dịch vụ lưu trữ để số hóa tài liệu lưu trữ. Quy định điều kiện, trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trong quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu về tài liệu lưu trữ…

Nhà nước cần thể hiện rõ chính sách của mình trong công tác lưu trữ

Cho ý kiến tại phiên họp, các Ủy viên UBTVQH đánh giá cao Bộ Nội vụ có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), các nội dung tiếp cận rất hiện đại, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn.

Góp ý hoàn thiện dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng, bản chất Luật Lưu trữ phải thể hiện được bao gồm việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản… Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý sao cho phản ánh đúng nội hàm của hoạt động lưu trữ. Cho rằng một trong những nhóm chính sách lớn trong dự thảo Luật lần này liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng các tài liệu số, tài liệu điện tử để lưu trữ, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề nghị rà soát tính đồng bộ với các luật có liên quan, trong đó có Luật Giao dịch điện tử.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng tài liệu lưu trữ là tài liệu được hình thành trực tiếp bởi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng trong quá khứ và hiện tại, trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học, công nghệ và các hoạt động khác được thể hiện qua các ghi chép lịch sử dưới hình thức như là văn bản, biểu đồ, âm thanh, video… có giá trị để xã hội bảo tồn, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và hoạt động xã hội nói chung.

Do đó, Nhà nước cần thể hiện rõ chính sách của mình trong công tác lưu trữ, cụ thể như ở mức độ cao nhất thì Nhà nước cần đầu tư vào cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ ra sao? Các cơ quan, tổ chức thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác này như thế nào? Đồng thời, cần rà soát kỹ lại các nội dung liên quan đến pháp luật về giao dịch điện tử, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Chính phủ và Bộ Nội vụ đã chuẩn bị hồ sơ rất công phu, nghiêm túc và trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội cơ bản thán thành với Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật và cho rằng Dự án Luật đã tập trung vào 4 nhóm chính sách: Quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ, quy định về lưu trữ tài liệu điện tử, lưu trữ tư, quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ; cơ bản đã thể chế hóa được các quan điểm của Nhà nước về vấn đề lưu trữ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay trong dự án Luật hiện hành.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát các nội dung của dự thảo Luật để quán triệt và thế chế hóa Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu lưu trữ số, Chính phủ số, kinh tế số, công dân số, xã hội số… bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các dự án luật có liên quan và cam kết, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sẽ tiếp thu đầy đủ, toàn diện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên UBTVQH. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc sửa đổi toàn diện Luật này phải vừa kế thừa, bổ sung, đổi mới, vừa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan, không xung đột, mâu thuẫn, đẩy mạnh chuyển đổi số, lưu trữ số, chú ý hơn xã hội hóa lưu trữ và lưu trữ ở khu vực tư...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
EVNNPC nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023

EVNNPC nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023

(LĐTĐ) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023, phần mềm quản lý máy biến áp (MBA) của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vinh dự nhận giải thưởng dành cho các giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh.
HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14

HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14

(LĐTĐ) Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khoá XVI, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố dự kiến tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; Chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của Thành phố.
Kỳ cuối: Hoàn thiện pháp lý, huy động mọi nguồn lực phát triển nhà ở công nhân

Kỳ cuối: Hoàn thiện pháp lý, huy động mọi nguồn lực phát triển nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Thấu hiểu những mong mỏi của công nhân lao động, Chính phủ ban hành Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Tuy nhiên từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn nhiều rào cản và cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức, người sử dụng lao động nhiều hơn nữa trong tháo gỡ các vướng mắc khó khăn.
Khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó, xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
TP.HCM: Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng

TP.HCM: Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng

(LĐTĐ) Ngày 4/12, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn quận Tân Bình.
Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

(LĐTĐ) Ngày 4/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

Tin khác

Cảnh sát giao thông hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cảnh sát giao thông hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký phương tiện giao thông, nộp phạt vi phạm hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: www.dichvucong.gov.vn.
Ra mắt nền tảng quản lý đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

Ra mắt nền tảng quản lý đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

(LĐTĐ) Tại hội thảo - triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ xây dựng thành phố thông minh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ xây dựng thành phố thông minh

(LĐTĐ) Sáng 30/11, trong khuôn khổ hội nghị “Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023” đã diễn ra Hội thảo “AI trong xây dựng thành phố thông minh, bền vững”.
Hà Nội được vinh danh là thành phố hấp dẫn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hà Nội được vinh danh là thành phố hấp dẫn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Sáng 30/11, trong khuôn khổ Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2023 lần thứ IV.
Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

(LĐTĐ) Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi và xuất hiện các hình thái mới trong quản lý, vận hành, phát triển kinh tế - xã hội cũng như quản trị quốc gia. Theo các chuyên gia, việc xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm là vấn đề đặt ra hàng đầu.
Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

(LĐTĐ) Chiều 29/11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề "Thúc đầy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp". Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhà báo đã cùng chia sẻ kinh nghiệm để Bộ Tư pháp tiếp thu, tham khảo phục vụ việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số báo chí.
Nguyên tắc xây dựng thành phố thông minh là phục vụ nhu cầu của cư dân

Nguyên tắc xây dựng thành phố thông minh là phục vụ nhu cầu của cư dân

(LĐTĐ) Chiều 29/11, trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 đã diễn ra phiên Hội thảo chuyên đề “Thành phố thông minh tại Châu Á” và tọa đàm Xây dựng đô thị thông minh, kết nối, phát triển - Tầm nhìn của lãnh đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tham dự Hội thảo.
Phát triển hạ tầng số thống nhất, nền tảng của đô thị thông minh

Phát triển hạ tầng số thống nhất, nền tảng của đô thị thông minh

(LĐTĐ) Theo chuyên gia Nguyễn Nhật Quang - Thành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, hạ tầng dữ liệu được coi là “bộ não” của đô thị thông minh. Đối với dữ liệu thì tính thống nhất và dùng chung là quan trọng nhất. Một đô thị mà dữ liệu của đơn vị nào do đơn vị đó giữ riêng thì không thể trở thành đô thị thông minh.
Tạo nền móng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

Tạo nền móng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

(LĐTĐ) Để tạo nền móng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh cần phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nhân lực số; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM

(LĐTĐ) Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu hút hơn 200 gian hàng, giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, dịch vụ của các trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động