M
29/10/2020 08:32

Quận Bắc Từ Liêm:

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại quận Bắc Từ Liêm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, quận đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên…

Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Huyện Ba Vì: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Vẹn nguyên bài học chỉnh đốn - xây dựng Đảng

Tăng cường kiểm tra giám sát

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ I (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện.

Quận ủy xây dựng thực hiện nghiêm túc Chương trình chuyên đề số 01-CTr/QU của Quận ủy, gắn với Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kiện toàn, hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15.

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Lê Thắm

Quận ủy cũng thực hiện nghiêm túc xây dựng đề án, tổ chức thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận theo sự chỉ đạo của Thành ủy, đảm bảo tiến độ đề ra. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 09- NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Thành ủy.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay quận đã thành lập mới 25 tổ chức đảng với 99 đảng viên chính thức và phát triển 92 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Quận và Thành phố.

Bên cạnh việc phát triển đảng trong doanh nghiệp, Quận còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị… chỉ đạo rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tổ chức rà soát, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đơn vị xảy ra tiêu cực…

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát được quận thực hiện thường xuyên. Cụ thể, Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra trực tiếp 147 lượt tổ chức đảng và 29 đảng viên; giám sát chuyên đề 18 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện các nhân tố tích cực, mô hình mới, tiêu biểu để nhân rộng; những bất cập trong quản lý điều hành để chấn chỉnh, yêu cầu sửa chữa, khắc phục đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ tháng 7/2015 đến 31/10/2019 toàn Đảng bộ Quận đã thi hành kỷ luật 98 đảng viên, trong đó: Khiển trách 73, cảnh cáo 17, khai trừ 08; đình chỉ sinh hoạt đảng 14 đảng viên; quyết định trở lại sinh hoạt đảng cho 01 đảng viên; không có tổ chức đảng nào vi phạm đến mức phải kỷ luật, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Nhìn chung, việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được coi trọng. Công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên và công dân được Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giải quyết đúng quy định, đạt hiệu quả, không có tổ chức đảng, đảng viên nào khiếu nại kỷ luật về Đảng.

Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp

Một điểm nhấn đáng chú ý,việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp theo hướng tinh gọn hiệu quả gắn liền với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đặc biệt được Quận ủy chú trọng. Theo đó, Quận ủy triển khai có hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy; đề án 21-DA/TU và Đề án số 17-ĐA/QU về việc sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động chuyên trách ở các cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Đến nay, các chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các chi hội, đoàn thể đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Hệ thống chính trị tại các tổ dân phố đã thể hiện tốt vai trò trong công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tổ dân phố; thực hiện tốt việc sát nhập các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn…

Cùng với việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy các cấp, công tác cán bộ là một trong những nội dụng được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm và thường xuyên có sự kiểm tra sát sao. Theo đó, việc đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm được đảm bảo nghiêm túc, chú trọng thực chất. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 95%/năm; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1.6%.

Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ được nâng lên, đảm bảo tỷ lệ giới tính, độ tuổi, cán bộ trẻ, bước đầu tạo được nguồn, khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ. Quận ủy cũng tổ chức mở rộng dân chủ, khách quan trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện theo nguyên tắc bố trí cán bộ theo vị trí, việc làm đúng sở trường, năng lực công tác, tạo điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực.

Toàn hệ thống chính trị quận cũng xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Quận ủy đã đẩy mạnh chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa, tạo động lực, cổ vũ, động viên đông đảo Nhân dân hưởng ứng, đóng góp tích cực xây dựng hệ thống chính trị Quận vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm quyết tâm thực hiện mục tiêu: Tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm là đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với phát huy truyền thống Anh hùng của địa phương.

Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn Quận ngày càng được nâng cao; quốc phòng được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, lựa chọn, đề bạt cán bộ chú trọng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hoạt động thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; kiên quyết thay thế những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ./.

Lê Thắm

Nguồn :