M
16/11/2020 11:41

Chính thức thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng ngày 16/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh với 87,14% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố mới Công chức phường sẽ chuyển lên cấp quận? Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị

Theo đó, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Nghị quyết quy định chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Chính quyền địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Ở quận và phường không có Hội đồng nhân dân mà chỉ có Uỷ ban nhân dân. Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, Thành phố, xã, thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chính thức thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh
Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết Nghị quyết về chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết cũng quy định Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như: Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố trên địa bàn quận, phường thuộc quận; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường thuộc quận, Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận; Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận…

Đối với quy định về Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, xây dựng, trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của Thành phố, quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Ủy ban nhân dân quận.

Nghị quyết quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường.

Về điều khoản thi hành quy định tại Điều 10 nêu rõ: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01/7/2021. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Ban hành các quy định cần thiết để triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố theo quy định của Nghị quyết này và hướng dẫn của Chính phủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương ở quận, thành phố thuộc Thành phố và phường phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; Chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm việc ở quận, phường theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp khi thực hiện Nghị quyết này theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ; Đề xuất và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bổ sung các chính sách cần thiết khác trong quá trình thực hiện Nghị quyết này…

Ngoài ra, cũng từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó theo quy định của Chính phủ.

Đỗ Đạt

Nguồn :