M
12:50 | 14/02/2020

Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp Ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động  Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định. 

chap hanh tot dieu le cong doan viet nam 103392 Trên 3.000 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
chap hanh tot dieu le cong doan viet nam 103392 Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam
chap hanh tot dieu le cong doan viet nam 103392 Góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
chap hanh tot dieu le cong doan viet nam
Một cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại công đoàn cơ sở do LĐLĐ quận Tây Hồ thực hiện năm 2019

Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong năm vừa qua, UBKT các cấp công đoàn Thành phố đã giúp cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Theo đó, năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.698 cuộc tăng so với năm trước 12%. Trong đó: UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 20 cuộc tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 39 cuộc đồng cấp, kiểm tra 952 cuộc tại công đoàn cơ sở; UBKT công đoàn cơ sở kiểm tra 3.724 cuộc đồng cấp, kiểm tra 953 cuộc tại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

Cùng đó, năm qua, UBKT Công đoàn các cấp Thành phố đã tổ chức giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ đồng cấp, giám sát công đoàn cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn được 2.598 cuộc, trong đó giám sát đối với tổ chức 2.322 cuộc, đối với cán bộ, đoàn viên 276 cuộc...

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn.

Cụ thể, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; quy chế cơ quan, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở; phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động.

Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đã được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn. Cùng đó, Công đoàn các cấp đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động; tập trung triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam; thực hiện các hoạt động trong “Tháng Công nhân” một cách thiết thực hiệu quả.

Công đoàn các cấp cũng đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được các cấp Công đoàn chú trọng, thực hiện đạt kết quả tốt.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt Nghị định 149/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị cũng như hoàn thiện các hồ sơ tài liệu khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank được các cấp Công đoàn triển khai rộng rãi.

Tiếp tục chú trọng kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Bên cạnh những ưu điểm, theo ông Lương Quang Thành, ở một số Công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại. Đó là, trong xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, UBKT còn chưa bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, quyền hạn mới được Tổng Liên đoàn quy định hướng dẫn tại Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ ngày 02/3/2017. Việc duy trì chế độ sinh hoạt, họp Ban Thường vu, Ban chấp hành, UBKT chưa đầy đủ; biên bản của cuộc họp ghi chưa đúng thể thức văn bản, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học; sau hội nghị Ban chấp hành thường kỳ chưa ra Nghị quyết để tổ chức thực hiện...

Cùng đó, tỷ lệ các đơn vị nộp thỏa ước lao động tập thể và quy chế đối thoại trong doanh nghiệp về Công đoàn cấp trên cơ sở còn thấp, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể chưa cao, phần lớn là sao chép các quy định của luật, có ít các nội dung có lợi hơn cho người lao động. Việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 149/NĐ-CP ở các đơn vị doanh nghiệp còn hạn chế số lượng, chất lượng chưa cao, nhiều đơn vị tổ chức đối thoại với người lao động còn mang tính hình thức, chưa phát huy được việc thực hiện dân chủ tại cơ sở, chưa đúng theo quy định.

Ngoài ra, một số đơn vị chưa thực hiện việc ban hành lịch tiếp đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến làm việc về đơn, việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn lúng túng, chưa chủ động. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của nhiều đơn vị Công đoàn chưa kịp thời. Hoạt động ở một số công đoàn cơ sở còn nhiều khó khăn, vai trò công đoàn cơ sở còn hạn chế.

“Tuy còn những tồn tại như vậy nhưng sau kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót từ đó giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam”- Ông Lương Quang Thành nói.

Từ những kết quả đạt được và với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, ông Lương Quang Thành cho biết, năm 2020, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định.

Dự kiến, trong năm 2020, UBKT LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 20-25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, kiểm tra một số công đoàn cơ sở trực thuộc và giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 08-10 đơn vị.

LĐLĐ Thành phố giao UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cơ sở trực thuộc và UBKT Công đoàn cơ sở sẽ kiểm tra đồng cấp, kiểm tra công đoàn tổ, bộ phận. “UBKT Công đoàn các cấp cũng sẽ chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn đồng thời, xác định rõ nội dung, đối tượng vi phạm, có chương trình, kế hoạch để tổ chức kiểm tra kịp thời những dấu hiệu vi phạm; kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo nghiêm việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn”- ông Lương Quang Thành khẳng định.

Phạm Diệp

Nguồn :