M
08/06/2021 15:25

Bổ sung, đánh giá 3 nhóm nội dung trụ cột để xây dựng Luật Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu mới sẽ đánh giá rộng ra từ nhu cầu thực tiễn của Thành phố, phải làm rõ yêu cầu đặc biệt của yếu tố Thủ đô trong việc xây dựng Luật Thủ đô.

Bảo tàng Hà Nội phải thực sự là gương mặt văn hóa của Thủ đô Tiếp sức cho công nhân lao động mùa nắng nóng

Sáng 8/6, Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tiến hành phiên họp trực tuyến để đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn - Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu mới sẽ đánh giá rộng ra từ nhu cầu thực tiễn của Thành phố, phải làm rõ yêu cầu đặc biệt của yếu tố Thủ đô trong việc xây dựng Luật Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh cần bổ sung đánh giá theo 3 trụ cột để xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Cụ thể, nhóm thứ nhất: Xây dựng chính quyền đô thị, Hà Nội phải có chính quyền đô thị theo đúng nghĩa, phải tập trung đẩy mạnh để Hà Nội có thể tự chủ về bộ máy cán bộ; nhóm thứ 2: Ngân sách, tài chính đặc thù cho Hà Nội để tạo sự công bằng trong sử dụng nguồn lực tài nguyên chung của Nhà nước và quản lý điều hành bằng thuế, phí; nhóm thứ 3: Quản lý dân cư, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao trách nhiệm của người dân, song song với phát triển kinh tế đô thị. Về định hướng tổng kết, cần bám sát Đề cương để tổng kết, đánh giá, đồng thời, mở rộng theo thực tế để có những kiến nghị, đề xuất sát thực tế.

Bổ sung, đánh giá 3 nhóm nội dung trụ cột để xây dựng Luật Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả triển khai phục vụ việc tổng kết, đánh giá Luật Thủ đô, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành Thành phố tiếp tục soát, đề xuất chính sách cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới vào đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để tổng hợp; Báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch liên tịch số 777/KH-BTP-UBND thành phố Hà Nội ngày 19/3/2021 phối hợp về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại hội nghị và tại các điểm cầu, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị tổ công tác tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô.

Trong đó, bổ sung nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy.

Bên cạnh đó, trong báo cáo cần xây dựng các phụ lục về kiến nghị, đề xuất về sửa đổi Luật Thủ đô; đánh giá việc tổng kết các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; tập hợp các chuyên đề của sở, ngành liên quan; báo cáo rà soát các văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Thủ đô.

Về công tác tuyên truyền, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổng kết Luật và xây dựng chính sách để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phương Ngân

Nguồn :