M
07/09/2020 20:27

Báo chí Thủ đô tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020

(LĐTĐ) Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa gửi công văn đến các cơ quan báo chí Thủ đô về tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Vẹn nguyên bài học chỉnh đốn - xây dựng Đảng
Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh
Khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển báo chí Thủ đô

Công văn nhằm thực hiện theo kế hoạch do 202-KH/TU ngày 18/8/2020 của Thành ủy Hà Nội về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, Thể lệ của Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - 2020 để tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan báo chí, những người làm báo và đông đảo cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan báo chí lựa chọn các tác phẩm có chất lượng cao tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

5147 anh 342 linh
Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng năm 2019 (Ảnh: VGP)

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí Thủ đô tăng cường tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc về công tác xây dựng Đảng; tập trung thông tin vào những vấn để mới, được dư luận quan tâm như: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết dại hội dảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Song song với đó là tăng cường bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình"; phản bác các quan điểm sai trái, luận diệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng Đảng về đạo đức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chi thị 05- CT/TW của Bộ Chính dây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,...

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Giải; đăng tải Thể lệ Giải trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí Thành phố thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền theo quy định của Luật và định hướng của Trung ương, Thành phố; phối hợp tổ chức sơ tuyển để lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải.

Phương Bùi

Nguồn :