M
20:49 | 16/10/2019

Tình hình đơn thư, khiếu nại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giảm 9%

(LĐTĐ) 9 tháng đầu năm 2019, tình hình đơn thư, tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giảm 9% so với cùng kỳ 2018. Công tác cải cách hành chính cũng được cải thiện rõ rệt. Điều đó cho thấy, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc, quy tắc ứng xử được duy trì, công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được thực hiện tốt.

hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai Sôi nổi "Điểm hẹn thanh niên" quận Hai Bà Trưng
hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai Đối thoại trực tiếp giữa chính quyền quận Hai Bà Trưng với nhân dân
hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp

Năm 2019, quận Hai Bà Trưng tiếp tục triển khai thực hiện năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và tiến hành kiểm tra công vụ theo kế hoạch, đặc biệt là trước và sau Tết.

Qua kiểm tra, đội ngũ cán bộ, công chức tại 20 phường làm việc nghiêm túc, đúng quy định. Xây dựng kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức quận năm 2019.

Song song với đó, duy trì công tác đánh giá hàng tháng, hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc quận, qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến trong hoạt động của hệ thống chính trị.

hai ba trung 9 thang dau nam giam 9 don thu khieu nai
Tại cấp phường, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,7%. (Ảnh: P.B)

Việc tổ chức triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ dân phố, thi tuyển công chức, viên chức theo chỉ đạo của thành phố được thực hiện tốt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung 3 cấp của Thành phố trên toàn quận.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/8/2019, tại cấp quận, đã tiếp giải quyết 5.903/6.096 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 5.717 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 96,8%. Tại cấp phường, đã giải quyết 92.593/92.730 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 92.277 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99,7%.

Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng luật, nề nếp, hiệu quả, quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở. Tổng số đã tiếp 1.645 lượt công dân, trong đó, quận tiếp 1.248 lượt (lãnh đạo quận tiếp 39 lượt), phường tiếp 397 lượt (lãnh đạo các phường tiếp 47 lượt). Không có khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp. Đã tiếp nhận 737 đơn, giảm 9% so với cùng kỳ 2018; đã giải quyết: 363 đơn; đang giải quyết: 374 đơn.

Công tác thi đua khen thưởng được quận quan tâm. Uỷ ban nhân dân quận đã khen thưởng đột xuất cho 258 tập thể và 339 cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, trong các công tác chuyên môn với tổng số tiền khen thưởng là 316 triệu đồng.

Trọng tâm 3 tháng cuối năm, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục thực hiện Năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn, đem lại sự hài lòng cho các đối tượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; giảm hội họp, đơn giản hóa chế độ báo cáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị thuộc quận. Duy trì tốt kỷ cương hành chính, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ tháng, quý.

Đồng thời, quận Hai Bà Trưng sẽ tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong phát động các Phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

P.B

Nguồn :