M
22:23 | 22/10/2018

Thực hiện tốt việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Sau một năm thực hiện Chương trình phối hợp số 05/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 26/10/2017 giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020, công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  

thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc Hiệu quả đậm nét từ công tác phối hợp
thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI
thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc Ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm học 2018 – 2019.

Theo đó, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các Công đoàn trường học làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, viên chức, giáo viên, đoàn viên công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các trường học nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI; các Nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội; các chương trình công tác của nhà trường đến hơn 203.950 lượt đoàn viên, người lao động…

Nhờ vậy góp phần nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành giáo dục Hà Nội trong việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

thuc hien tot viec phoi hop trien khai cong tac tuyen truyen giao duc
Thời gian qua, LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai nhiều chương trình có hiệu quả. (Ảnh: P.D)

Ngoài ra, LĐLĐ TP Hà Nội còn phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” bằng những việc làm thiết thực như: Tổ chức cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động ký cam kết thực hiện cuộc vận động, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp; xây dựng và triển khai đăng ký “Nhà trường đạt chuẩn văn hóa” gắn với các cuộc vận động đặc thù của ngành; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”...

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trường học phối hợp với Ban Giám hiệu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế.

Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện chủ đề của thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; Quyết định số 522-QĐ/UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa TP Hà Nội; tiếp tục thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP Hà Nội cũng phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn nhà trường xanh, sạch, đẹp, phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao ý thức chính trị và tạo sự thống nhất đồng thuận trong đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đặc biệt, công tác giáo dục truyền thống được quan tâm tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, người lao động như: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 43 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước; 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gắn với tổ chức 3.779 cuộc về hoạt động văn hoá, thể thao, thu hút 111.029 lượt đoàn viên, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động tham gia; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường.

Nguồn :