M
14:06 | 05/10/2018

Thanh Hóa: Dự toán hơn 6,6 tỷ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

(LĐTĐ) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự toán kinh phí hơn 6,6 tỷ đồng thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018  

Hơn 129 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho 232 công trình khởi công mới

Kinh phí nói trên được trích ở nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2018.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở Tài chính thông báo bổ sung dự toán kinh phí cho Ban Dân tộc tỉnh để tổ chức thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018. Đồng thời, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Ban Dân tộc tỉnh sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 tại Thanh Hóa

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai mở lớp bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo hiệu quả thiết thực. Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trên.

UBND các huyện có đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn này phải chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Dân tộc tỉnh trong suốt quá trình thực hiện.

Văn Cương

Nguồn :