M
14:03 | 12/07/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sát sao việc thực hiện các Nghị quyết 19, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

day manh thuc hien nghi quyet 19 2018 Tổ chức tổng kết nhiều chỉ thị, Nghị quyết quan trọng
day manh thuc hien nghi quyet 19 2018 ​Thông qua Nghị quyết về việc quản lý, sử dụng tài sản công
day manh thuc hien nghi quyet 19 2018 Thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội cuối năm 2018

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP được ban hành với mục tiêu tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp.

Để đẩy mạnh thực việc thực hiện Nghị quyết 19, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, trình Chính phủ trước 15/8/2018 để đảm bảo thời hạn về ban hành các Nghị định trước 31/10/2018.

day manh thuc hien nghi quyet 19 2018

Hội nghị quốc tế về cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng

Các bộ, ngành cũng phải rà soát lại toàn bộ các Luật về điều kiện kinh doanh cũng như các báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý cụ thể để bãi bỏ, sửa đổi các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý chuyên ngành theo yêu cầu của Nghị quyết 19 và hoàn thành rà soát, đề xuất cắt giảm 50% Danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước tháng 8/2018, đảm bảo sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan vào cuối 2018.

Đi liền với đó là việc thực hiện kết nối bắt buộc tất cả các thủ tục hành chính đã đăng ký qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử và áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện cung ứng tất cả các dịch vụ hành chính công ở cấp độ 3 và 4.

Nguồn :