M
09:30 | 06/12/2019

Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch 67/KH-LĐLĐ về tổ chức thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. 

tang cuong tuyen truyen ve dai hoi dang bo cac cap Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự
tang cuong tuyen truyen ve dai hoi dang bo cac cap Chủ động triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI
tang cuong tuyen truyen ve dai hoi dang bo cac cap Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp
tang cuong tuyen truyen ve dai hoi dang bo cac cap
Ảnh minh họa.

Bồi đắp niềm tin

Kế hoạch đặt ra mục đích: Tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống.

Thông qua việc tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngoài ra, việc tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng nhằm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với Đảng, với chế độ; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhất là trong thời gian tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, chính quyền,.

LĐLĐ Thành phố xác định, việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật phục vụ đại hội Đảng các cấp cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020 và các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị.

Ba giai đoạn tuyên truyền cao điểm

Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, với ba giai đoạn cao điểm như sau: Giai đoạn một là thời gian Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố (từ tháng 4 đến hết tháng 8/2020); giai đoạn hai là thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố (từ tháng 8/2020 đến hết tháng 10/2020, cao điểm từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020) và giai đoạn 3 là sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ cuối tháng 10/2020).

Ở mỗi giai đoạn, LĐLĐ Thành phố đề ra những nội dung tuyên truyền cụ thể. Trước mắt, trong thời gian Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố, công tác tuyên truyền tập trung vào 6 nội dung. Trước hết, các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp.

Cùng đó, các cấp Công đoàn cần tập trung tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là trong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp Công đoàn cũng cần tuyên truyền về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới cũng như tuyên truyền việc đóng góp ý kiến đoàn viên, công nhân viên chức lao động vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. …

Linh hoạt trong hình thức tuyên truyền

Về hình thức tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, các cấp Công đoàn có thể tổ chức tuyên truyền thông qua việc học tập, hội nghị, hội thảo, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Công đoàn các cấp có thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác văn học nghệ thuật, biên soạn tài liệu tuyên truyền… về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn các cấp cũng có thể tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, thể dục - thể thao chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Công đoàn các cấp cần triển khai sâu rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền, cổ động trên địa bàn; tổ chức gắn biển các công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội XIII của Đảng…

Cùng với hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố cũng hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền như: 1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025! 2. Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến - anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng! 3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII! 4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 5. Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng! 6. Quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại! v.v…

Để thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả, LĐLĐ Thành phố đã giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, đơn vị trực thuộc và LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở. Trong đó, Báo Lao động Thủ đô và trang web LĐLĐ Thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức biên soạn, đăng tải bài viết về chủ đề chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, ... và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; cập nhật thông tin, diễn biến về Đại hội, phản ánh kết quả các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng Đại hội, tâm tư, tình cảm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô hướng về Đại hội.

Phạm Diệp

Nguồn :