M
08:05 | 19/07/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được quán triệt, tuyên truyền đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế cũng như chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, khắc phục những sơ hở để phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

tang cuong cong tac phong chong tham nhung Hà Nội quyết liệt, hiệu quả trong phòng chống tham nhũng
tang cuong cong tac phong chong tham nhung Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ
tang cuong cong tac phong chong tham nhung Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết cũng như triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ về PCTN tới các đơn vị thuộc Bộ.

Để thực hiện hiệu quả công tác PCTN, Bộ đã triển khai các biện pháp cụ thể như thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cũng như thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

tang cuong cong tac phong chong tham nhung

(Ảnh minh họa: baophapluat.vn)

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị. Đồng thời thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập.

Cùng với đó Bộ cũng công khai các Chương trình công tác, các số liệu liên quan đến đầu tư, thống kê, doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang Thông tin điện tử của Thanh tra Bộ và các trang thông tin khác thuộc Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chú trọng tới việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai chỉ đạo, điều hành qua mạng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý điều hành của Bộ. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ trên Hệ thống đấu thầu điện tử nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, hạn chế tham nhũng trong đấu thầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Bộ tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính; Thành lập 4 đoàn và thực hiện các cuộc thanh tra; Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 7 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền gần 260 tỷ đồng.

Về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tổng số đơn thư nhận được 59 đơn, trong đó không có đơn nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Các đơn đã được xử lý kịp thời, chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

Nguồn :