M
12:48 | 09/01/2018

Quản lý chặt ngân sách

HĐND TP vừa ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 4/12/2017 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2018. 

quan ly chat ngan sach Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo; cấp trên ‘tranh thủ’ cấp dưới
quan ly chat ngan sach Cắt giảm khoảng 4.700 công chức trong năm 2018
quan ly chat ngan sach Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.222.567 tỷ đồng
quan ly chat ngan sach Thu ngân sách 11 tháng tăng nhưng vẫn bội chi 59.000 tỷ đồng

Theo đó, HĐND TP thông qua dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018 như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 238.370.000 triệu đồng; không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương. Tổng thu ngân sách địa phương: 95.653.119 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.852.014 triệu đồng. Về dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018, tổng chi ngân sách địa phương: 95.293.019 triệu đồng. Nghị quyết đề ra triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

quan ly chat ngan sach
Thành phố đề nghị ngành, quận, huyện không để nợ đọng xây dựng cơ bản

Nghị quyết cũng thông qua các mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 do UBND Thành phố trình, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổỉ, bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN theo quyết định của Thù tưởng Chính phủ và Nghị quyết HĐND Thành phố bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Triển khai phân bổ, điều hành dự toán ngân sách ngay từ đầu năm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng chế độ quy định; bám sát tồn quỹ ngân sách của cấp mình để đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi, trong đó, đặc biệt đảm bảo chi lương và các khoản liên quan đến con người, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công đảm bảo hiệu quả, tránh dàn trải; nâng cao vai trò định hướng trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các hình thức đầu tư ngoài NSNN để tăng nguồn lực đầu tư toàn xã hội; kết hợp với nâng cao chất lượng quản lý đầu tư để tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách. Chỉ đạo rà soát, đánh giá đầy đủ số liệu nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới. Triển khai thực hiện công tác quản lý tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực từ năm 2018) trên địa bàn Thành phố đảm bảo kịp thời, thống nhất; xây dựng phương án phân cấp quản lý tài sản công, trình HĐND Thành phố quyết nghị ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương. Quản lý chặt chẽ việc mua sắm tài sản công, đồng thời có các giải pháp để cải thiện các bất cập trong đấu thầu tập trung mua sắm tài sản công đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Khẩn trương thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với những cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch phải thực hiện di dời; phối hợp các bộ, ngành hoàn chỉnh và công bố công khai quy hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện, nhất là trong việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính đất đai và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Thành phố, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo kế hoạch; tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa còn vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND Thành phố: rà soát quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công; rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí. Sớm hoàn thành phân loại, xây dựng và triển khai phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng, giảm dần mức hỗ trợ từ NSNN để có nguồn tăng chi đầu tư, chi hỗ trợ trực tiếp cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2018 và kế hoạch trung hạn 2016-2020….

HNP- A.T

Nguồn :