M
19:56 | 03/01/2015

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Tổng LĐLĐVN đã ban hành văn bản số 1946/HD-TLĐ hướng dẫn chuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Theo đó, các cấp CĐ quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện trong CB, đảng viên, đoàn viên CĐ và CNVCLĐ về các nội dung của chuyên đề: Phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”, gắn bó, sâu sát với đoàn viên CĐ và CNVCLĐ, “CĐ và CNLĐ đồng hành vì sự phát triển của DN”; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CB, đoàn viên, CNVCLĐ nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện ĐH các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong CNLĐ… Các cấp CĐ lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết, nhất là tham gia giải quyết những vấn đề bứ xúc của CNLĐ, gắn với việc thực hiện NQ 20-NQ/TƯ; Kết luận 79-KL/TƯ của Bộ Chính trị, NQ T.Ư 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện các chỉ thị, NQ, chương trình hành động của ĐH XI CĐVN.

Một trong những mục đích của đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 là tiếp tục nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ năm 2015; tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Diệp

Nguồn :