M
22:18 | 06/08/2019

Hà Nội xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán

(LĐTĐ) Để đảm bảo việc triển khai các thủ tục đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư, UBND Thành phố Hà Nội đã giao UBND các quận, huyện, thị xã tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố.

ha noi xu ly dut diem cac du an hoan thanh cham quyet toan Thúc đẩy dự án tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
ha noi xu ly dut diem cac du an hoan thanh cham quyet toan Nhiều dự án về nông nghiệp chậm giải ngân
ha noi xu ly dut diem cac du an hoan thanh cham quyet toan Ưu tiên triển khai các dự án cấp nước mặt

Cụ thể trong công tác giao chủ đầu tư, mô hình quản lý dự án, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo cần rà soát, kiện toàn Ban quản lý dự án đảm bảo đủ điều kiện, năng lực thực hiện dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành. Đồng thời thực hiện việc giao chủ đầu tư dự án theo đúng quy định. Tổ chức quản lý dự án theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó cần chấm dứt tình trạng thành lập Ban quản lý dự án sử dụng cán bộ của các phòng, ban chuyên môn kiêm nhiệm để quản lý một hoặc một số dự án; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện để có đủ năng lực quản lý dự án. Tăng cường bồi dưỡng năng lực của các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án xây dựng cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực; đơn vị nào chưa đủ điều kiện về năng lực phải thuê đơn vị tư vấn.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của Thành phố.

Ngoài ra, trong công tác khảo sát thiết kế công trình, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán công trình cần lựa chọn các tổ chức tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát tuân thủ các quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Mặt khác phải tăng cường rà soát chất lượng hồ sơ khảo sát thiết kế đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với thực tế công trình nhằm hạn chế các điều chỉnh trong quá trình thi công và các sai sót về khối lượng; có biện pháp xử lý trách nhiệm các đơn vị đề xuất đầu tư, khảo sát, thiết kế… không phù hợp với thực tế. Thực hiện nghiêm việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án.

ha noi xu ly dut diem cac du an hoan thanh cham quyet toan
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố (Ảnh: Mai Bảo)

Về việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các đơn vị phải tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa; thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với công tác quản lý chất lượng công trình. Các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình phải được kiểm tra chi tiết theo mã hiệu, mã số sản phẩm, hồ sơ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng, các kết quả thí nghiệm (nếu có) để tránh sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án và thực hiện nghiêm các quy định về báo cáo thông tin công trình, báo cáo hoàn thành giai đoạn thi công, hoàn thành công trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định.

Các công trình chỉ được phép bàn giao đưa vào sử dụng khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng của chủ đầu tư và đáp ứng các yêu cầu về nghiệm thu, an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định.

Các đơn vị cũng phải thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Chỉ đạo thực hiện tốt việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư trực tuyến, cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc.

Trong công tác bố trí vốn thực hiện dự án, các đơn vị có nợ xây dựng cơ bản ngân sách cấp huyện, xã như huyện Ba Vì, huyện Chương Mỹ phải chủ động cân đối ngân sách cấp mình xử lý dứt điểm nợ xây dựng trong năm 2019. Đồng thời thực hiện đúng quy định của Luật đầu tư công trong xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện dự án theo phân cấp.

Kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình thành đưa vào sử dụng; hoàn thiện hồ sơ gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tới cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, thời hạn theo đúng quy định. Tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán.

Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán đứt điểm công nợ của các dự án sau khi được phê duyệt quyết toán (nếu có); chỉ đạo chủ đầu tư kịp thời lập hồ sơ thanh toán, thu hồi các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán; thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án theo quy định. Nghiên cứu xây dựng quy trình ISO trong công tác quyết toán; thực hiện giao nhận hồ sơ quyết toán đúng, đủ và lưu trữ hồ sơ quyết toán theo quy định; chỉ đạo đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn quận huyện.

P.N

Nguồn :