M
17:59 | 29/03/2018

Đẩy mạnh truyền thông về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng tới biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung thiết thực.

day manh truyen thong ve tai nguyen nuoc va khi tuong thuy van Cảnh báo sớm góp phần giảm nguy cơ thiên tai
day manh truyen thong ve tai nguyen nuoc va khi tuong thuy van Nước là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải vô tận
day manh truyen thong ve tai nguyen nuoc va khi tuong thuy van Nước thải chưa qua xử lý đang giết chết nguồn nước
day manh truyen thong ve tai nguyen nuoc va khi tuong thuy van Đừng để ô nhiễm nguồn nước thành thảm họa

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng cao gây hạn hán, mực nước biển dâng gây ngập lụt, nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kính tế - xã hội.

Trong khi đó, nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước của cộng đồng còn hạn chế, chỉ dừng ở mức quan tâm đến các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước gây ra mà chưa quan tâm đúng mức tới những biện pháp ứng phó phù hợp.

Nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng tới biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước, năm 2018, Bộ TN&MT xác định rõ định hướng truyền thông về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn tập trung vào các nội dung chính:

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước: Tuyên truyền việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020; các giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh nguồn nước;

day manh truyen thong ve tai nguyen nuoc va khi tuong thuy van
Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của toàn xã hội.

Tuyên truyền về chính sách, pháp luật, nhất là chính sách mới như thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước được ban hành tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

Tuyên truyền các quy định về vận hành liên hồ chứa; nâng cao vai trò của quy hoạch tài nguyên nước nhất là quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông; các giải pháp phát huy lợi thế từng vùng có những điều kiện nguồn nước khác nhau; điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, biên giới, hải đảo; hợp tác, đấu tranh bảo đảm quyền, lợi ích của Việt Nam đối với các nguồn nước liên quốc gia theo Công ước và thông lệ quốc tế.

Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn: Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Luật Khí tượng thủy văn; công tác nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, nhất là cảnh báo sớm; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều;

Đầu tư phát triển mạng lưới trạm theo hướng tự động hoá, đồng bộ lồng ghép với các lĩnh vực tài nguyên môi trường khác; tuyên truyền phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là đồng bào ở miền núi, ngư dân ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có hình thức, phương tiện, tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí truyền thông, triển khai các biện pháp cần thiết để kịp thời đưa thông tin khí tượng thủy văn đến với các cấp chỉ huy, chỉ đạo và cộng đồng góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra;

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của lĩnh vực khí tượng thủy văn trong sản xuất và đời sống, những nỗ lực trong quá trình tự động hoá, hiện đại hóa, xã hội hoá; những khó khăn, giới hạn, khó lường của từng loại thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nguồn :