M
13:49 | 10/08/2018

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp công đoàn Viên chức Thành phố:

Chuyển biến rõ nét trong hành động

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) được nâng lên, vai trò gương mẫu chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính của CBCCVCLĐ ngày càng được cải thiện… Đây là kết quả nổi bật sau  2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

chuyen bien ro net trong hanh dong Tham gia hiệu quả trong công tác cải cách hành chính
chuyen bien ro net trong hanh dong Thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Triển khai đồng bộ, bài bản

Ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng nên ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố, các văn bản hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, 2018.

chuyen bien ro net trong hanh dong
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố Đặng Văn Hải khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Công đoàn Viên chức Thành phố đặt ra mục tiêu phải triển khai việc học tập Chỉ thị một cách đồng bộ, bài bản, làm cho đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS trực thuộc đã tham mưu với cấp ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm, sinh hoạt chuyên đề, bổ sung chuẩn mực đạo đức, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đơn vị cũng cụ thể hóa biểu điểm đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện là 1 tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đoàn viên cuối năm.

Đặc biệt, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với tình hình thực tế, các cấp Công đoàn tổ chức học tập, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 8 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, 3 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố, Nghị quyết của các cấp Công đoàn, đặc biệt là Chương trình số 01 của Thành ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, xây dựng người Hà Nội văn minh, xây dựng hệ giá trị văn hóa và giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cũng được chỉ đạo chặt chẽ, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” bằng những hành động và việc làm cụ thể, kết hợp giữa “xây” và “chống”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố, của cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

Trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Cũng theo ông Đặng Văn Hải, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình tiêu biểu về cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa.

Các mô hình tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; góp phần nâng cao vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng bộ máy chính quyền “liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì dân”, “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, tận tụy, phục vụ lợi ích nhân dân.

Đặc biệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đoàn viên, CBCCVCLĐ. Nhận thức của CBCCVCLĐ được nâng lên, vai trò gương mẫu chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính của CBCCVCLĐ ngày càng được cải thiện: Nghiêm túc thực hiện các quy định về thời gian làm việc, chế độ hội họp, quan hệ công tác; quản lý tài chính, tài sản, phương tiện phục vụ công tác; rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chính quy và thực hiện nếp sống văn hóa công sở; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng phương tiện làm việc, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm theo hướng tiết kiệm tối đa; nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc; tăng cường cải tiến lề lối, phương pháp làm việc nhằm giải quyết nhanh nhất công việc cho công dân, thông qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, động viên CBCCVCLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cá nhân được giao và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tác động tích cực tới các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chú trọng chỉnh đốn tác phong của CBCCVC, xây dựng hình ảnh người CBCCVC gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc của đội ngũ CBCCVC, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. .

Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phẩm chất, đạo đức, lối sống của CBCCVC và chất lượng công tác được nâng lên. Những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết và đã có sự chuyển biến tích cực.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, nhân Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các Công đoàn cơ sở đã suy tôn, đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phạm Diệp

Nguồn :