Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh

(LĐTĐ) Quận ủy Bắc Từ Liêm khen thưởng 35 tập thể, 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU; 17 tập thể, 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình số 06 -CTr/QU.
Quận Bắc Từ Liêm: Yêu cầu các nhà thuốc, phòng khám liên thông đơn thuốc điện tử LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Xác định phát triển đoàn viên là nhiệm vụ chiến lược Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Ngày 9/7, Quận ủy Bắc Từ liêm tổ chức tổng kết chương trình số 01-CTr/QU và Chương trình số 06 -CTr/QU ngày 16/12/2020. Đánh giá về việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU ngày 16/12/2020 của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025”, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà nhấn mạnh thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức được tăng cường, nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Quận thực sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại Hội nghị.

Quận đã thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến bố trí, sắp xếp, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động, sáng tạo.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là dân vận chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả với 3.416 mô hình dân vận khéo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu.

Về thực hiện Chương trình số 06 của Quận ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2020-2025”, theo Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sau gần 4 năm triển khai, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cơ bản hoàn thành, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Thực hiện nề nếp và hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao hàng năm.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện có chiều sâu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Kịp thời giải quyết những phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, không để hình thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ. Tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận giảm 91 vụ so với giai đoạn 2016-2020. Các mô hình, điển hình tiên tiến như: “Trinh sát không chuyên ban đêm”, “Vì môi trường mạng xã hội bình yên”, “Camera an ninh”... được xây dựng và triển khai hiệu quả.

Tình hình cháy nổ trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, giảm 50 vụ so với giai đoạn 2016-2020, không xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đều đảm bảo tiến độ yêu theo cầu.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình số 06 -CTr/QU.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Chương trình số 01-CTr/QU, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đề nghị các cấp ủy đảng, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Với Chương trình số 06 -CTr/QU, đồng chí yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và toàn dân về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, nhận thức nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận, thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia “tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”, “quản lý giáo dục người vi phạm về an ninh, trật tự tại cộng đồng dân cư”...

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo đảm an ninh trật tự tòa nhà Ruby, khu đô thị Goldmark city.

Đồng thời, bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; phát huy mọi nguồn lực tại chỗ để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, Quận ủy Bắc Từ Liêm khen thưởng 35 tập thể, 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU; 17 tập thể, 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình số 06 -CTr/QU; 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong bảo đảm an ninh trật tự tòa nhà Ruby, khu đô thị Goldmark city và các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/QU ngày 29/4/2012 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về xây dựng lực lượng công an quận đạt “Đơn vị kiểu mẫu trong trong công tác Công an”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng năm 2024 tăng 10,7%

Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng năm 2024 tăng 10,7%

(LĐTĐ) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II/2024 của Hà Nội ước đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% so với quý trước, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Hà Nội đạt 408,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ.
5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

(LĐTĐ) Chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, trải qua 13 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

(LĐTĐ) Để thuận tiện nhất cho người dân, phục vụ tốt nhu cầu đổi giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thông tin, người dân có thể thực hiện 3 phương án, đặc biệt, có phương án người dân chỉ cần ra khỏi nhà 1 lần để khám sức khỏe, các nội dung còn lại có thể xử lý qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

(LĐTĐ) Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục sau khi đánh bại Đội tuyển Anh 2-1 ở chung kết để giành chức vô địch Euro 2024.
Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào 9h30 ngày 15/7 tại cơ sở kinh doanh chân gà nướng số 683 Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy...
Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

(LĐTĐ) Uống thuốc sắc từ rễ cây phơi khô để chữa đau đầu, mất ngủ, bệnh nhân bị liệt không thở được dẫn tới ngừng tim, tổn thương đa cơ quan. Nguyên nhân được xác định do uống nhầm rễ cây lá ngón.
Để con trẻ hòa mình vào nghệ thuật, khoa học dịp hè

Để con trẻ hòa mình vào nghệ thuật, khoa học dịp hè

(LĐTĐ) Các lớp học mỹ thuật, thủ công hay những trại hè khoa học… đang được nhiều phụ huynh lựa chọn để giúp con em mình có một mùa hè bổ ích, lành mạnh, sáng tạo.

Tin khác

Chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô

Chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước (25/7) hằng năm, công tác truyền thông nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình, cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em được thành phố Hà Nội chú trọng.
Hà Nội: Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2024

Hà Nội: Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2024

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, ngày 13/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 135 cán bộ Mặt trận tiêu biểu các cấp Thành phố giai đoạn 2019 - 2024.
Sử dụng không gian ngầm trên địa bàn Thủ đô: Chính phủ quy định giới hạn độ sâu

Sử dụng không gian ngầm trên địa bàn Thủ đô: Chính phủ quy định giới hạn độ sâu

(LĐTĐ) Người sử dụng đất thuộc địa bàn được sử dụng lòng đất theo chiều thẳng đứng trong phạm vi ranh giới thửa đất tính từ mặt đất đến mức giới hạn độ sâu theo quy định của Chính phủ phù hợp với quy hoạch.
Hiệu quả từ mô hình "Giờ làm việc thứ 9" ở Ba Vì

Hiệu quả từ mô hình "Giờ làm việc thứ 9" ở Ba Vì

(LĐTĐ) Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cải cách hành chính, dịch vụ công, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì (Hà Nội) đã và đang chỉ đạo các xã triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay tạo hiệu quả tích cực, mang lại sự hài lòng cho người dân.
Tôn vinh 135 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng

Tôn vinh 135 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng

(LĐTĐ) Sáng nay (13/7/2024), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu các cấp Thành phố giai đoạn 2019 - 2024.
Hà Nội: Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Hà Nội: Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức, thuận lợi cho quản lý Nhà nước.
Cảnh báo mạo danh nhân viên Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Cảnh báo mạo danh nhân viên Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thanh Xuân cho biết không có chủ trương gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người thụ hưởng chính sách, người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - BHXH số.
Quận Tây Hồ: Khai trương Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch

Quận Tây Hồ: Khai trương Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch

(LĐTĐ) Chiều 12/7, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức khai trương Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch của quận.
Sôi nổi cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Sôi nổi cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 12/7, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề: “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 - 3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hoài Đức thu ngân sách ước đạt 1.478,17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hoài Đức thu ngân sách ước đạt 1.478,17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách huyện huyện Hoài Đức ước thực hiện 1.478,17 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán Thành phố và 40,4% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao.
Xem thêm
Phiên bản di động